Legal Alert | Ochrona sygnalistów – planowane rozwiązania legislacyjne

Do grudnia tego roku Państwa Członkowie UE powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, potocznie zwaną Dyrektywą o ochronie sygnalistów. Co istotne, obowiązek i termin ten dotyczy Państw Członkowskich, a nie przedsiębiorców. Dopiero ustawa wdrażająca Dyrektywę nałoży obowiązki bezpośrednio na przedsiębiorców. 4 października 2021 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczona została informacja o projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Przedstawiamy główne założenia tego projektu w odniesieniu do przedsiębiorców.

Kto będzie musiał wdrożyć procedurę zgłaszania naruszeń?

 • Podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników,
 • Podmioty sektora finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) bez względu na liczbę pracowników i rodzaj sektora, w którym działają (publiczny czy prywatny).

Kto będzie podlegał ochronie jako sygnalista?

 • Osoba świadcząca pracę na rzecz przedsiębiorcy niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza osoby fizycznej, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka),
 • Osoba świadcząca pracę na rzecz podmiotów, z którymi przedsiębiorca utrzymuje relacje gospodarcze (wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy),
 • Inne osoby zgłaszające naruszenia w kontekście związanym z pracą, np. akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej,
 • Osoby, których stosunek pracy ustał lub dopiero ma zostać nawiązany, jeśli informacje dotyczące naruszenia uzyskano w procesie rekrutacji poprzedzającym zawarcie umowy.
 • Osoby pomagające w zgłoszeniu i osoby powiązane ze zgłaszającym.

Jakie będą środki ochrony?

 • Zakaz jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania,
 • Odwrócenie ciężaru dowodu w sprawach sądowych dotyczących zgłaszającego (np. w przedmiocie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia),
 • Prawo do odszkodowania,
 • Wyłączenie odpowiedzialności zgłaszającego za szkodę,
 • Wyłączenie odpowiedzialności zgłaszającego za zniesławienie lub naruszenie dóbr osobistych,
 • Wyłączenie odpowiedzialności dyscyplinarnej zgłaszającego,
 • Bezskuteczność wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z powodu zgłoszenia.

Jakie będą dodatkowe obowiązki?

 • Konsultacja procedury dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników,
 • Obsługa zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

Czy należy czekać do wejścia w życie projektowanej ustawy?

Do czasu uchwalenia i wejścia w życie ustawy przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości. Czas sygnalistów zbliża się jednak nieuchronnie, a kanały zgłaszania nieprawidłowości są świetnym narzędziem komunikacji z pracownikami, znacznie wspomagają wykrywania nadużyć wewnętrznych i pozwalają na ograniczenie strat finansowych i wizerunkowych oraz ryzyk prawnych ponoszonych przez firmy wskutek nadużyć.

Co można zrobić już dzisiaj?

 • Wdrożyć platformę do zgłaszania nieprawidłowości – wraz z odpowiednią komunikacją wewnętrzną,
 • Wyznaczyć i przeszkolić osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń,
 • Wyjaśniać nieprawidłowości i ograniczać ryzyka finansowe, prawne i wizerunkowe.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane