HRadar | Alert | Subsidiary protection for Ukrainian citizens fleeing the war

Посилання на версію інформації українською мовою знаходиться під текстом

 

Contrary to the information spread in the media, Ukrainian citizens who are fleeing the war are not refugees. Under law, refugee status is granted only to those who flee the country in fear of religious, racial, or political persecution.

Foreigners who do not fulfil the conditions to be granted refugee status may apply for subsidiary protection. This protection is granted in a situation where returning to a home country may expose a person to a real risk of suffering serious harm, e.g. as a result of armed conflict. Thus, Ukrainian citizens who have crossed the border can apply for subsidiary protection.

Applying for subsidiary protection is not compulsory. Foreigners who do not apply will be treated as economic migrants. They will be able to legally reside in Poland based on visa-free movement or the consent of the Border Guard Commander, and undertake employment.

 1. Applying for subsidiary protection and reception points

A foreigner can apply for subsidiary protection:

 • while entering Poland at a border crossing (you should inform the Border Guard Officer of your wish to apply); or
 • during your stay in Poland (you should report to any Border Guard division or post).

When applying, a foreigner must present all the required documents. The application is accepted and registered immediately and, in the case of a mass influx of foreigners, within 10 working days. The application to grant international protection may also be submitted by a foreigner who is already staying in Poland and is afraid to return to their home country.

Registration at a reception point is not obligatory. At reception points, foreigners are directed to places of collective accommodation if they do not have a guaranteed place to stay (e.g. with family, friends, or other persons offering assistance). Thus, it is possible to stay outside of refugee centres.

Foreigners who apply for international protection will have to deposit their passport (they will receive a temporary document instead) and will not be able to take up employment for the first 6 months of their stay. During the procedure, it will not be possible to return to Ukraine.

 1. A foreigner’s Temporary Certificate of Identity

After applying for protection, a foreigner receives a temporary identity certificate which entitles their minor children to stay in Poland.

 • The first document is issued for a 30-day period, subsequent documents are issued upon the foreigner’s request for a period of up to 6 months.
 • Minors are entered onto their parents’ documents.
 • Under law, applying for subsidiary protection renders the national visa held by a foreigner invalid.
 • Subsidiary protection is granted for an unlimited period of time (until a foreigner may again benefit from the protection of their own country).
 • After 5 years from the date of being granted protection, a foreigner has the right to apply for a permanent residence permit in Poland.
 1. Benefits of protection

After obtaining subsidiary protection (receiving a positive decision), a foreigner will have the right to take up employment without having to obtain a work permit. This will be possible only after obtaining a positive decision or after 6 months of the procedure.

A person who applies will be able to benefit from various forms of social assistance, e.g. the right to accommodation in a centre for foreigners, to receive personal hygiene products, teaching aid for children, and medical care. These persons may also apply for monthly cash benefits to cover the costs of their stay in Poland.

During the proceedings, regardless of a foreigner’s Polish language proficiency, schools are obliged to accept a foreigner’s child as a pupil. Once protection is granted, access to education is the same as for Polish citizens. In addition, after granting subsidiary protection, the foreigner may benefit from the Individual Integration Programme which is intended to facilitate life in Poland.

Download the PDF version here

 


Завантажити PD

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ РЯТУЮТЬСЯ ВІД ВІЙНИ

Всупереч інформації, поширюваній у ЗМІ, громадяни України, які рятуються від війни, не є біженцями. З точки зору закону, статус біженця надається тільки тим людям, які тікають зі своєї країни, побоюючись релігійних, расових або політичних переслідувань.

Іноземці, які не відповідають умовам надання статусу біженця, можуть звернутися за додатковим захистом. Такий захист надається в ситуації, коли повернення в країну походження може піддати їх реальному ризику заподіяння серйозної шкоди, зокрема, в результаті збройного конфлікту. Таким чином, громадяни України, які перетнули кордон, можуть звернутися за додатковим захистом.

Подача заяви про надання додаткового захисту не є обов’язковою. Іноземці, які не подали такої заяви, будуть розглядатися як економічні мігранти. Вони зможуть легально проживати в Польщі на підставі безвізового режиму або згоди головнокомандувача прикордонної служби і працевлаштовуватися.

 1. Заява про надання захисту та пункти прийому

Можна подати заяву про захист:

 • при в’їзді на територію Польщі під час прикордонного контролю (необхідно повідомити співробітника прикордонної служби про свій намір подати заяву),
 • під час вашого перебування в Польщі (ви повинні з’явитися в будь-яке відділення або пост прикордонної служби).

При подачі заяви ви повинні представити всі наявні у вас документи. Заява приймається і реєструється негайно, а в разі масового припливу іноземців – протягом 10 робочих днів. Заяву про надання міжнародного захисту може також подати іноземець, який вже перебуває в Польщі і боїться повертатися на батьківщину.

Реєстрація в пункті прийому не є обов’язковою. У пунктах прийому іноземці направляються в місця колективного проживання, якщо у них немає гарантованого місця для проживання (наприклад, у родичів, друзів або інших осіб, що пропонують допомогу). Таким чином, є можливість залишитися поза центрами для біженців.

Іноземець, який подав заяву про надання міжнародного захисту, повинен буде здати свій паспорт (він отримає тимчасовий документ) і не зможе влаштуватися на роботу протягом перших 6 місяців свого перебування. Під час процедури повернутися в Україну буде неможливо.

 1. Тимчасове посвідчення особи іноземця

Після подачі заяви іноземець отримує тимчасове посвідчення особи, що дає право на перебування в Польщі йому і його неповнолітнім дітям.

 • Перший документ видається на термін до 30 днів, наступний на прохання іноземця на термін до 6 місяців.
 • Неповнолітні вписуються в документи своїх батьків.
 • Подача заяви тягне за собою, за законом, анулювання національної візи, наявної у іноземця.
 • Додатковий захист надається іноземцю на необмежений термін (до тих пір, поки іноземець знову не зможе скористатися захистом своєї країни).
 • Після закінчення 5 років з моменту надання захисту іноземець має право подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання в Польщі.
 1. Переваги захисту

Після отримання додаткового захисту (отримання позитивного рішення) іноземець матиме право на роботу без необхідності отримання дозволу на роботу. Це буде можливо тільки після отримання позитивного рішення або після 6 місяців процедури.

Людина, яка подає заявку, зможе використовувати різні форми соціальної допомоги між іншим право на проживання в центрі для іноземців, отримання засобів особистої гігієни, навчальної допомоги дітям, медичної допомоги. Ці особи, також мають можливість подати заявку на отримання щомісячного грошового еквівалента для покриття витрат перебування у Польщі.

Під час розгляду, незалежно від ступеня знання польської мови, школа зобов’язана прийняти дитину іноземця в число учнів. Після надання захисту доступ до науки такий же, як і для польських громадян. Крім того, після отримання додаткового захисту іноземець може використовувати індивідуальну програму інтеграції, яка покликана полегшити життя у Польщі.

Powiązane