Zespół Podatkowy SK&S uzyskał dla międzynarodowej firmy budowlanej zwrot ponad 5 milionów PLN podatku VAT

Zespół Podatkowy SK&S z udziałem Piotr Andrzejak (Partner) oraz Stanisław Gordziałkowski (Senior Counsel) uzyskał dla międzynarodowej firmy budowlanej zwrot ponad 5 milionów PLN podatku VAT. Zwrot wynika z uchylenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dwóch negatywnych decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania wymiarowego z uwagi na uwzględnienie w całości stanowiska podatnika.

Sprawa dotyczyła prac budowlanych, których realizacja została przerwana z uwagi na spór firmy budowlanej z zamawiającymi. Organy podatkowe uznały, że w stosunku do wykonywanych prac budowlanych powstał obowiązek podatkowy VAT pomimo, że nie zostały one odebrane w protokole zdawczo – odbiorczym, a roszczenie firmy budowlanej o zapłatę jest kwestionowane przez zamawiających.

Ostatecznie organ II instancji zgodził się z podatnikiem, że brak formalnego odbioru usługi budowlanej oznacza, że nie została ona w całości wykonana w kontekście powstania obowiązku podatkowego VAT. Jednocześnie, nie można wysokości obrotu VAT oszacować automatycznie w oparciu o wartość roszczeń cywilnoprawnych dochodzonych przez firmę budowlaną, gdyż część tych roszczeń może mieć charakter odszkodowawczy, a zatem nie stanowić wynagrodzenia za usługę opodatkowaną VAT. O ewentualnym obowiązku podatkowym w podatku VAT można mówić dopiero po zakończeniu sporu cywilnoprawnego, w momencie faktycznej zapłaty, jeżeli nie będzie miała ona wyłącznie charakteru odszkodowawczego. Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2019 r. (sygn. akt I FSK 1148/17) uzyskanym przez tych samych prawników SK&S.

Co istotne, odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT znajdzie zastosowanie jeżeli nie doszło do ukończenia usługi budowlanej (tj. jej formalnego odbioru). W przeciwnym wypadku, tj. gdy spór dotyczy wyłącznie wysokości wynagrodzenia za ukończoną już wcześniej w całości lub w części usługę budowlaną, to moment zapłaty (np. w wyniku korzystnego wyroku sądu cywilnoprawnego) zasadniczo nie kreuje powstania obowiązku podatkowego VAT. Ostateczne potwierdzenie skutków podatkowych zależy zatem od analizy konkretnego przypadku.