Z problematyki statusu prawnego wykonawcy zamówienia publicznego

W najnowszym Kwartalniku PZP (Nr 3(66)/2020) ukazała się Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.6.2020 r., C-219/19 „Z problematyki statusu prawnego wykonawcy zamówienia publicznego” autorstwa Żanety Urbaniak.

„Dyspozycje art. 19 ust. 1 oraz art. 80 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w świetle motywu 14 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym wykluczającym możność ubiegania się przez podmioty założone w celu niezarobkowym o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżynieryjne i architektoniczne, podczas gdy podmioty te są uprawnione na gruncie prawa krajowego do oferowania usług objętych tego rodzaju zamówieniem.”

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane