Tarcza przeciw przejęciom spoza UE/EOG/OECD | Nowe zasady kontroli transakcji M&A

19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę 4.0, która przewiduje rozszerzenie mechanizmu kontroli przejęć polskich spółek o strategicznym znaczeniu. Zmiana polega na objęciu kontrolą dodatkowych branż uznawanych za istotne z perspektywy ochrony porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a także realizacji projektów i programów unijnych.

Nowe przepisy mogą skomplikować i wydłużyć transakcje M&A z udziałem inwestorów spoza UE/EOG/OECD i podmiotów przez nich kontrolowanych.

Jakie transakcje będą przedmiotem nowej regulacji?

 • Obecny mechanizm kontroli przejęć (zawarty w ustawie o kontroli niektórych inwestycji) obejmuje transakcje dotyczące podmiotów, które spełniają następujące kryteria:
  • prowadzą działalność uznawaną za strategiczną (m.in. w sektorze energetycznym, paliwowym, zbrojeniowym, wydobywczym, telekomunikacyjnym);
  • są wpisane na listę zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów (obecnie jest na niej jedynie 9 podmiotów);
 • Ustawa przewiduje natomiast następujące zmiany w kręgu podmiotów chronionych:
  • rozszerzenie katalogu branż uznawanych za strategiczne poprzez dodanie m.in. podmiotów posiadających infrastrukturę krytyczną, opracowujących lub modyfikujących oprogramowanie wykorzystywane w energetyce, transporcie, zaopatrzeniu czy medycynie, producentów urządzeń czy wyrobów medycznych, podmiotów handlujących gazem, wytwórców i dystrybutorów ciepła czy przetwórców żywności;
  • objęcie tym mechanizmem spółek publicznych, niezależnie od prowadzonych przez nie rodzajów działalności;
  • rezygnację z konieczności wpisywania podmiotów objętych ochroną na oficjalną listę (mechanizm kontroli znajdzie zastosowanie z mocy ustawy);
  • nowy mechanizm kontroli będzie dotyczył wyłącznie podmiotów, których przychody w którymkolwiek z ostatnich 2 lat obrotowych wynosiły min. 10 milinów euro;
 • Nowym obowiązkom będą podlegać transakcje prowadzące do nabycia udziałów albo akcji uprawniających do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w podmiocie chronionym czy do nabycia jego przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa przez:
  • podmiot z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza terytorium państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
  • spółki zależne od takich podmiotów, nawet jeżeli mają siedzibę na terenie UE/EOG/OECD (tzw. nabycie pośrednie);
 • Nowe przepisy nie przewidują wyraźnego wyłączenia stosowania nowej regulacji dla transakcji między członkami tej samej grupy kapitałowej;
 • Nowa regulacja będzie obowiązywać przez 2 lata od jej wejścia w życie.

Jakie dodatkowe obowiązki trzeba będzie wypełnić w związku z transakcją?

 • Konieczne będzie zawiadomienie Prezesa UOKiK (odrębne niż zgłoszenie koncentracji, jeżeli jest ono konieczne w danym przypadku) na temat transakcji przez potencjalnego nabywcę (w większości przypadków – przed jej przeprowadzeniem);
 • Prezes UOKiK będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec takiej transakcji, jeżeli w związku z transakcją wystąpi przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także jeżeli transakcja będzie mogła mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej;
 • Czas oczekiwania na decyzję Prezesa UOKiK ma wynosić do 120 dni (przy czym postępowanie będzie poprzedzone postępowaniem wstępnym, które powinno trwać do 30 dni roboczych). W przypadku braków w zawiadomieniu bieg terminu do zgłoszenia sprzeciwu ulega zawieszeniu do czasu ich usunięcia.

Jakie sankcje grożą za niewypełnienie nowych obowiązków?

 • Brak terminowego złożenia zawiadomienia będzie skutkował nieważnością transakcji;
 • W przypadku nabycia pośredniego sankcją będzie zakaz wykonywania praw korporacyjnych z nabytych udziałów albo akcji, z wyjątkiem prawa do ich zbycia;
 • Osoba dopuszczająca się przejęcia podmiotu chronionego bez dochowania obowiązku zawiadomienia lub wykonywania praw korporacyjnych z udziałów albo akcji, gdy jest to objęte zakazem (w przypadku osoby prawnej – osoba działająca w jej imieniu lub interesie) może ponosić odpowiedzialność karną (może podlegać karze grzywny nawet w wysokości do 50 milionów złotych lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat).

Jak przygotować się na nowe przepisy?

 • Zastosowanie nowej regulacji stanowi dodatkowe ryzyko transakcyjne – przed przeprowadzeniem transakcji M&A należy ustalić, czy nabywany podmiot może zostać uznany za podlegający ochronie (np. w ramach procesu due diligence);
 • W przypadku ustalenia, że nabywany podmiot podlega ochronie, niezgłoszenie sprzeciwu przez Prezesa UOKiK w ustawowym terminie może stanowić warunek zawieszający „zamknięcia” transakcji;
 • W przypadku toczących się obecnie transakcji warto rozważyć przyspieszenie ich harmonogramu w przeciwieństwie do innych regulacji antykryzysowych omawiane przepisy wchodzą w życie dopiero po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. 24 lipca 2020 r.).

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane