TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

Pobierz Alert w wersji PDF

Przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone w ramach tzw. Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0, oraz Tarczy 4.0, które mogą być istotne w Państwa działalności.

PRAWO PRACY

 • ograniczenie czasu pracy
  W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15% pracodawca (po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy może zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Tarcza 2.0 wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).
 • wynagrodzenie za przestój
  Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia osób objętych przestojem ekonomicznym. Wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 50%, jednakże nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie za przestój może zostać dofinansowane ze środków FGŚP do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Tarcza 2.0 wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] rozliczanie dofinansowania z FGŚP
  Tarcza 4.0 określa etapy rozliczania dofinansowania z FGŚP. Pierwszy etap rozliczenia ma polegać na: wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych środków tj. analizie jej kompletności i prawidłowości złożonych oświadczeń, weryfikację kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych. Pierwszy etap kontroli dokonywany jest w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Drugi etap rozliczenia polega na końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie środków, który może nastąpić w ciągu 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
  Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem zwykłym, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wynosi do ½ wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenie wniosku, jak również obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy. W okresie dofinansowania pracownicy korzystają z ochrony zatrudnienia.
 • czas pracy
  Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Dodatkowo, strony mogą zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę pracowników.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń
  Przedsiębiorcy, którzy w konsekwencji spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług odnotowali istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będą uprawnieni do (i) obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom o 20% lub (ii) objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.
  Istotne obciążenie funduszu wynagrodzeń rozumiane jest jako zwiększenie min. o 5% ilorazu kosztów wynagrodzeń w uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług we wskazany miesiącu kalendarzowym przypadającym od dnia 1 marca 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy. Powyższe rozwiązania mogą być stosowane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od zmian poziomu ilorazu kosztów wynagrodzeń i przychodów. Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz wprowadzenie przestoju ekonomicznego wymaga zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników.
 • zwolnienie ze składek ZUS
  Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
  Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS należnych za okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
  Zwolnienie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną z tego tytułu do maksymalnej wysokości 800 tys. euro.
  Tarcza 3.0 rozszerzyła grupy przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS o osoby korzystające z tzw. ulgi na start, prowadzące działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Płatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należnych za kwiecień i maj 2020, jeżeli przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce w 2020 r. (obecnie ok. 15 500 zł). Wniosek o zwolnienie może zostać złożony również w sytuacji, gdy przychód w miesiącu, za który składany jest wniosek przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto, ale dochód w tym miesiącu nie był wyższy niż 7 tys. zł.
  Tarcza 3.0 zmieniła też zasady ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Po nowelizacji o zwolnienie można ubiegać się również w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód nie przewyższał 7 tys. zł.
 • świadczenie postojowe
  Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość trzykrotnego ubiegania się o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie; osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli ich umowa cywilna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (przed nowelizacją umowa musiała być zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.) Tarcza 2.0 zniosła również limit przychodu (ustalonego dotychczas na poziomie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) umożliwiającego wnioskowanie o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Limit przychodu został utrzymany w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych, ubiegających się o świadczenie postojowe.
  O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej: przed 1 lutego 2020 r.).
  [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] złożenie wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio przez zleceniobiorcę
  Tarcza 4.0 wprowadza możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio przez zleceniobiorcę, w sytuacji gdy jego zleceniodawca odmawia pośredniczenia w złożeniu wniosku do ZUS. Oświadczenie o odmowie złożenia wniosku składane jest przez zleceniobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • kodeks pracy
  Tarcza 3.0 zwiększyła wysokość kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie wystąpienia COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
 • zatrudnianie cudzoziemców
  Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń.
 • prawo pobytu cudzoziemca
  Tarcza 3.0 wydłużyła ważność kart pobytu członka rodziny UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Powyższe dokumenty zachowają swoją ważność przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] praca zdalna
  Doprecyzowano przepisy dotyczące pracy zdalnej. Praca zdalna może być wykonywana, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne, lokalowe oraz pozwala na to rodzaj pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej oraz odpowiedzialny jest za jej obsługę logistyczną. Pracownik może wykorzystywać własne narzędzia lub materiały w celu wykonywania pracy zdalnej tylko, jeżeli jest w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Na polecenie pracodawcy pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności (opis czynności, data i czas wykonywania).
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  Wydłużono okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do dnia 28 czerwca 2020 r.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] zaległe urlopy wypoczynkowe
  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni, w terminie wskazanym przez pracodawcę z pominięciem planu urlopu.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] zmniejszenie wysokości odpraw
  Ograniczeniu do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokości odpraw, odszkodowania lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wywołanym spadkiem obrotów gospodarczych lub istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość odprawy nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie dotyczy także odpraw wypłacanych z tytułu rozwiązania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, jeżeli treść umowy przewiduje taką odprawę.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia
  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii strony umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zyskały uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu 7 dni. Uprawnienie dotyczy umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów o świadczenie usług.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogą zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty.
 • pomoc starosty
  Tarcza 2.0 wprowadziła zapis, umożliwiający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającym innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek – przed nowelizacją dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.
 • zawieszenie badań okresowych
  Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • wydłużona ważność badań
  Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
  Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.; aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  Zgodnie z Tarczą 3.0, o przyznanie jednorazowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.).

PODATKI

 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] podatek od przychodów
  z budynków
  Wprowadzono zwolnienie od podatku od przychodów z budynków (podatku minimalnego) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Skorzystanie ze zwolnienia nie zostało uzależnione od spełnienia jakichkolwiek przesłanek – dotyczy wszystkich podatników.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] ulga na złe długi
  Przewidziano możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT dla wierzycieli, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Będą oni mogli pomniejszyć przychód począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, zamiast obecnie wynikających z ustaw podatkowych – 90 dni.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] przesunięcie JPK_V7
  Nowy plik którego celem jest scalenie obecnej struktury JPK_VAT i deklaracji VAT zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. (a nie jak planowano – 1 lipca 2020 r.)
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] certyfikaty rezydencji
  W przypadku certyfikatu rezydencji którego 12 miesięczny okres ważności upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – płatnik przy poborze podatku może posługiwać się tym certyfikatem przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. Ponadto, za ważny zostanie uznany certyfikat wydany za 2019 r. w sytuacji gdy płatnik posiada oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] ceny transferowe
  Wydłużone zostały terminy wykonania obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych. Podatnicy będą mogli do końca 2020 r. (a nie do końca września 2020 r.) złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informację o cenach transferowych (TPR). Przedłużony zostaje także termin dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych dokumentacji grupowej (tj. master file) – do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Niezależnie od powyższego obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych nie będą podlegać transakcje między uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] schematy podatkowe
  W przypadku schematu podatkowego terminy o których mowa w Ordynacji podatkowej nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przedłużeniu zatem uległ termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych. Zmianie nie uległ natomiast już raz przedłużony termin na zgłoszenie schematu transgranicznego – 30 czerwca 2020 r.
 • zatory płatnicze
  Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).
 • rozliczenie straty
  Umożliwienie podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, jednorazowego obniżenia wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do max. 5 mln zł).
 • przychód podatkowy
  Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.
 • kwalifikacja ulg podatkowych
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, uzyskiwane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).
 • zaliczki na podatek
  Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.
 • dopuszczalne opóźnienie na rozliczenie PIT oraz daniny solidarnościowej
  Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenie tej daniny do 1 czerwca 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brak odsetek za zwłokę od zaległości z tyt. PIT za 2019 r. uregulowanych do 1 czerwca 2020 r. Takie rozwiązanie jest planowane także w przypadku zaległości z tyt. daniny solidarnościowej (projekt rozporządzenia jest dostępny na stronach rządowych).
 • odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT
  Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób prawnych został odroczony do 31 maja 2020 r.
 • interpretacje podatkowe
  Wydłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy.
 • preferencyjne odliczenie darowizn na walkę epidemią
  Możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 na preferencyjnych zasadach: 200% (darowizny przekazane do 30 kwietnia), 150% (darowizny przekazane w maju) lub 100% (darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września).
 • elektroniczny paragon
  Możliwość wydania paragonu fiskalnego w formie elektronicznej zamiast w tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą).
 • matryca VAT
  Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r.
 • opłata prolongacyjna
  Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku.
 • podatkowe grupy kapitałowe
  Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.
 • opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD)
  Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%: (i) przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do publicznie udostępnianych treści na żądanie albo (ii) przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód byłby w danym kwartale wyższy. Obowiązek wnoszenia opłat ma obciążać także podmioty z innych państw członkowskich UE prowadzące platformy streamingowe z treściami na żądanie. Jednak takie zagraniczne podmioty mają dokonywać wpłat ustalanych jedynie na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty będą traktowane analogicznie do zobowiązań podatkowych (odsetki za zwłokę, możliwość powstania nadpłaty, terminy przedawnienia). Opłaty mają stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 • odmrożenie terminów
  Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został zawieszony na mocy przepisów Tarczy 1.0., mają odpowiednio, rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.
 • zaświadczenia o niezaleganiu
  Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Nie ma to zastosowania do zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek. Istnienie zaległości, od których zaniechano poboru odsetek nie stanowi przeszkody do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, których jednym z warunków jest brak istnienia zaległości podatkowych.
 • zwolnienie z podatku dochodowego zasiłków otrzymanych przez rolników
  Zwolnienie rolników i ich domowników z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem zasiłku w sytuacji objęcia ich kwarantanną, poddaniu nadzorowani epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

KREDYTY BANKOWE

 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] dopłaty do oprocentowania kredytów
  System dopłat do oprocentowania kredytów kierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorców, niezależnie od branży działalności, którzy w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utracili płynność finansową lub są nią zagrożeni. Dopłaty dotyczą zarówno nowych, jak i już zaciągniętych kredytów obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych), i mogą być udzielane do 31 grudnia 2020 roku. Wysokość dopłat do oprocentowana kredytów zależy od wielkości przedsiębiorstwa: (i) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dopłat do odsetek kredytu w wysokości 2 p.p., a (ii) duzi przedsiębiorcy w wysokości 1 p.p., na okres maksymalnie 12 miesięcy. Kredyty z dopłatami mogą być udzielane przez banki, które zawarły umowę o współpracy z BGK.
  Dopłaty do kredytów stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, zatwierdzoną przez Komisję Europejską 19 kwietnia 2020 r. Łączna wartość pomocy oraz wsparcia określonego w sekcji 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 udzielana jednemu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć następujących kwot:
 • 100 000 euro – dla pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
 • 120 000 euro– dla pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • 800 000 euro– dla pozostałej pomocy.

 

 • zmiany warunków kredytów
  Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej. Tarcza 2.0 rozszerzyła tę możliwość na wszystkich przedsiębiorców.
 • pomoc finansowa od BGK
  Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. BGK ogłosił, że gwarancje będą udzielane na okres do 27 miesięcy (i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące), do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej (przy maksymalnej kwocie kredytu 250 mln zł). Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł). Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.
  [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] Tarcza 4.0 rozszerza ten instrument także na pożyczki i inne zobowiązania oraz na wszystkich przedsiębiorców.
 • komunikat UKNF dot. zdolności kredytowej
  Ułatwienie przedłużenia lub zwiększenia finansowania (do 1 roku) udzielonego przed 31 grudnia 2019 r. w przypadku przejściowego zagrożenia utratą płynności oraz preferencyjne traktowanie kredytobiorców objętych gwarancjami BGK w wysokości 80% kwoty kredytu, w tym w odniesieniu do nowych finansowań – zgodnie z Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 31 marca 2020 r. oraz Komunikatem ZBP nr 2 ws. działań pomocowych. Ponadto, zgodnie z Komunikatem UKNF z 9 kwietnia 2020 r., mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie są objęci zakresem Tarczy ze względu na brak oceny zdolności kredytowej po 30 września 2019 r., a którzy legitymują się pozytywną historią prowadzonej działalności gospodarczej, także mogą liczyć na liberalniejsze podejście banków.
 • pomoc finansowa od PFR
  Nowe zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmujące pomoc publiczną poprzez finansowanie przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez (a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz (b) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. Program PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców został już uruchomiony. Natomiast program wsparcia dla dużych przedsiębiorców nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego PFR może m.in. nieodpłatnie pozyskiwać dane ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne. PFR dokonuje, nie rzadziej niż raz do roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych.
 • pomoc finansowa od ARP
  ARP staje się instytucją, która ma – sama albo przez spółkę zależną – udzielać pomocy poprzez oferowanie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej (spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 – 15% przez 2 kolejne miesiące rok do roku albo 25% miesiąc do miesiąca) na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez ARP na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej (w tym leasingi) w celu zapewnienia beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
 • wyłączenie spod egzekucji niektórych środków
  Środki pochodzące ze wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom przez PFR w ramach programu rządowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

NIERUCHOMOŚCI

 • wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe)
  W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (szczegóły w alercie z dnia 31 marca 2020 r.). Powiązane z obowiązkiem najemcy złożenia po okresie zakazu wynajmującemu bezwarunkowej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i kolejnych sześciu miesięcy.
 • zakaz wypowiadania oraz przedłużenie dotychczasowych umów najmu
  Zakaz wypowiadania najemcom umów najmu oraz podwyższania czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie).
  Przedłużenie obowiązywania umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia najemcy (dotyczy umów najmu zawartych przed wejściem w życie ustawy, które wygasłyby przed 30 czerwca 2020 r.).
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] opłata za użytkowanie wieczyste / czynsz – nieruchomości Skarbu Państwa
  Możliwość pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok dot. nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19. Pomniejszenie ma być proporcjonalne do liczby dni w roku, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii. Warunkami pomniejszenia są: zgłoszenie organowi wniesienia pomniejszonej opłaty oraz brak zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek ZUS. Wsparcie stanowi pomoc publiczną.
  Możliwość zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie nieruchomości Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. (dot. umów zwartych na okres co najmniej trzech miesięcy). Zwolnienie dotyczy podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19. Warunki zwolnienia z czynszu: zgłoszenie organowi okresowego zwolnienia z czynszu oraz brak zaległości podatkowych i w opłacaniu składek ZUS. Wsparcie stanowi pomoc publiczną.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] opłata za użytkowanie wieczyste / czynsz – nieruchomości samorządowe
  Możliwość pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok dot. nieruchomości samorządowej, a także możliwość niepobierania (zwolnienia) czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie nieruchomości samorządowej za okres 3 miesięcy w 2020 roku po zgłoszeniu (dot. umów zwartych na okres co najmniej trzech miesięcy). Dotyczy podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19. Warunki (pomniejszenia opłaty / zwolnienia z czynszu): podjęcie odpowiedniej uchwały przez organy samorządowe, zgłoszenie (przez podmiot zainteresowany) organowi wniesienia pomniejszonej opłaty oraz brak zaległości podatkowych i w opłacaniu składek ZUS. Wsparcie stanowi pomoc publiczną.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • zdalne posiedzenia organów
  Możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także zdalnego uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach) spółek kapitałowych. Konieczność przyjęcia regulaminu ustalającego zasady uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) na odległość. Obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w spółkach publicznych w czasie rzeczywistym.
 • sprawozdania finansowe
  Odroczenie o 3 miesiące (albo 2 – zależnie od podmiotu) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.
 • spółdzielnie, fundusze inwestycyjne i inne podmioty – ułatwienia w działaniu
  Rozszerzenie elektronicznych form działania organów na spółdzielnie, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundacje, stowarzyszenia, zgromadzenia obligatariuszy (w szczególności, możliwość odbywania zgromadzeń obligatariuszy zdalnie, możliwość przesunięcia terminów przekazywania sprawozdań finansowych obligatariuszom).
 • rejestr UBO
  Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.
 • dematerializacja akcji
  Przesunięcie terminu dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. Termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji przesunięto z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

 • wstrzymanie terminu na złożenie wniosku upadłościowego
  Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, to bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po odwołaniu stanu epidemii, termin na złożenie wniosku upadłościowego biegnie na nowo. Przy czym, jeśli niewypłacalność powstała w czasie epidemii COVID-19 (po 14 marca 2020 r.), to domniemywa się, że niewypłacalność wynika z COVID-19.
  Czas, w którym nie biegnie termin na złożenie wniosku upadłościowego z powodu COVID-19 dolicza się do okresu ochronnego, w którym czynności przedsiębiorcy mogą być uznane za bezskuteczne.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  Do 31 czerwca 2021 r. każdy niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca może otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w celu zawarcia układu z wierzycielami; wystarczy, że podpisze umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i dokona (z własnej inicjatywy) obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania; na tym etapie brak kontroli sądu restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca będzie miał 4 miesiące na wypracowanie porozumienia i zawarcie układu z wierzycielami. Przez ten czas jest chroniony przed egzekucjami i korzysta z moratorium na spłatę długów powstałych przed obwieszczeniem w MSiG. Zawarty układ zatwierdza Sąd restrukturyzacyjny.

SĄDY I POSTĘPOWANIA

 • rozszerzenie katalogu spraw pilnych
  Do spraw pilnych rozpoznawanych przez wyznaczone sądy w wypadku zamknięcia sądu właściwego z powodu COVID-19 zaliczono dodatkowo m.in.:
 • postępowania prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • postępowania o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości.
  W praktyce Sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne powinny więc na bieżąco prowadzić postępowania.
 • wznowienie biegu terminów
  Terminy procesowe oraz terminy prawa materialnego wynikające z przepisów prawa administracyjnego, które nie rozpoczęły biegu w związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r., rozpoczynają bieg, a terminy zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r.
  Czynności dokonane w trakcie zawieszenia terminów materialnoprawnych pozostają w mocy. Brak analogicznej regulacji dotyczącej czynności podjętych w czasie zawieszenia terminów procesowych, jednak należy przyjąć, że również i te czynności pozostają skuteczne.
 • szczególne zasady prowadzenia rozpraw
  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 oraz rok po ich odwołaniu rozprawę przeprowadza się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku i zdalnym udziałem uczestników.
 • zdalne rozprawy przed WSA i NSA lub postępowania niejawne
  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, WSA oraz NSA mają przeprowadzać rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość. Przeprowadzenie rozprawy w trybie „stacjonarnym” ma być możliwe, o ile nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość.

POZOSTAŁE ZMIANY

 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] rozszerzona kontrola inwestycji
  Przez następne 2 lata Prezes UOKiK będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przejęć, przez podmioty spoza UE/EOG/OECD czy podmioty od nich zależne, spółek prowadzących działalność w określonych sektorach (m.in. energetycznym, telekomunikacyjnym czy informatycznym), spółek posiadających infrastrukturę krytyczną i spółek publicznych, o ile spółki te generują roczne przychody co najmniej w wysokości 10 milinów euro. Przesłankami zgłoszenia sprzeciwu wobec transakcji będzie przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także możliwy negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. Sprzeciw będzie prowadził do nieważności transakcji, a niedochowanie obowiązku zawiadomienia Prezesa UOKiK o transakcji będzie mogło stanowić przestępstwo.
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] nowe uprawnienia UOKiK
  Przyznanie dostępu do akt podatkowych Prezesowi UOKiK w związku z prowadzonymi postępowaniami (art. 40 Nowelizacji).
 • [NOWOŚĆ – Tarcza 4.0] terminy zapłaty – odsetki
  Prawo do żądania odsetek w przypadku terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni (art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) ograniczone tylko do przedsiębiorców, którzy nie są dużymi przedsiębiorcami. Dotyczy także umów zawartych przez nowelizacją, w przypadku których przed dniem wejścia w życie nowelizacji nie upłynął termin. (art. 55 i 88 Nowelizacji).
 • zakaz przewłaszczania lokali mieszkalnych na zabezpieczenie
  Nieważne będą niektóre umowy zawierane przez osoby fizyczne poza systemem bankowym zobowiązujące do przeniesienia nieruchomości mieszkaniowej danej osoby na zabezpieczenie roszczeń umownych niezwiązanych z działalnością gospodarczą albo zawodową tej osoby.
 • ceny i marże maksymalne
  Wprowadzenie możliwości ustalenia, w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia, maksymalnych urzędowych cen zbytu, urzędowych marż hurtowych oraz marż detalicznych dla produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów biobójczych.
 • ograniczenie przeznaczenia wsparcia
  Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.
 • zniesienie konieczności uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie
  W okresie epidemii i stanu epidemicznego zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie – wystarczy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i brak wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni. W praktyce zmiana ta może okazać się niewystarczająca, ponieważ już wcześniej zawieszono bieg terminów administracyjnych, w tym bieg terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy. Nie wprowadzono jednocześnie regulacji upraszczających kwestie odbioru obiektów budowlanych przez straż pożarną i inspekcję sanitarną, co może uniemożliwić skorzystanie z dobrodziejstw ustawy w zakresie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
 • anonimizacja danych lokalizacyjnych poza tajemnicą komunikacyjną
  Anonimizacji danych lokalizacyjnych wykraczających poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku przez operatora nie uważa się za przetwarzanie danych objętych tajemnicą komunikacyjną jeżeli jest dokonywane podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w celu przeciwdziałania COVID-19.
 • przetwarzanie danych o lokalizacji
  Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji żądania od operatorów: (i) danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego osoby chorej na COVID-19 lub objętej kwarantanną z ostatnich 14 dni; (ii) zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych. Pozyskiwanie tych informacji będzie się odbywało w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej oraz w sposób i formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zgoda użytkowników końcowych na powyższe nie jest wymagana.

Powiązane