RAPORT SK&S | Tarcza Finansowa dla Dużych Przedsiębiorców – Tarcza Płynnościowa oraz Tarcza Preferencyjna

Poniżej prezentujemy raport dotyczący ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Omawiamy w nim zarówno ogólne warunki, które przedsiębiorcy muszą spełnić, aby ubiegać się o dowolną formę wsparcia, jak i przybliżamy szczegółowe wymagania dla finansowania płynnościowego oraz preferencyjnego.

Pobierz Raport w wersji PDF

 

 

Warunki ogólne Tarcza Finansowa

Przedsiębiorcy:

 • duzi przedsiębiorcy: zatrudniający więcej niż 249 pracowników z wyłączeniem właściciela (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) lub o rocznym obrocie przekraczającym 50 mln euro oraz sumie bilansowej przekraczającej 43 mln euro (należy uwzględnić wartości w ujęciu skonsolidowanym)*; lub
 • przedsiębiorcy z sektora MŚP, o rocznym obrocie powyżej 100 mln zł oraz zatrudniający powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela o ile nie są beneficjentami programu Tarcza Finansowa dla MŚP,  w sytuacji gdy: luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza  3,5 mln zł oraz wyczerpano maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19

Spełniający przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:

 • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19
 • utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19
 • brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności
 • brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami, na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego
 • uczestniczenie w programach sektorowych
 • Wsparcie nie dotyczy przedsiębiorców, wobec których zostało otwarte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień
  31 grudnia 2019 r.
 • Niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania z płatnościami podatków
  i składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy rozłożenia na raty lub odroczenia płatności).
 • Pozytywny wynik procesu due diligence
 • Posiadanie rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarejestrowanej w KRS albo CEIDG.
 • Nieposiadanie przez głównego beneficjenta rzeczywistego rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.
 • Zarówno finansowanie płynnościowe jaki i preferencyjne nie mogą zostać przeznaczone na:
  – nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia i/lub fuzje i przejęcia;
  – dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywanew toku normalnej działalności i nie jest to dozwolone umową zawartą z PFR; oraz
  – refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu
  – inne cele określone przez PFR w umowie
 • PFR może zastrzec prawo do zamiany finansowania płynnościowego lub finansowania preferencyjnego na kapitał własny zgodnie z ustaloną formułą lub na podstawie wyceny przygotowanej przez biegłego rzeczoznawcę lub dokonać konwersji na inny instrument dłużny.
 • PFR może uzależnić wysokość Finansowania udzielanego Beneficjentom od przyjęcia przez Beneficjenta dodatkowych zobowiązań, w tym w szczególności w zakresie utrzymania określonego poziomu zatrudnienia pracowników.
 1. Tarcza Płynnościowa
 • Maksymalna wartość – 1 mld zł – kwota ustalana w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorcy
 • Maksymalny okres finansowania – do 4 lat
 • Finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym: wypłatę wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności
 • Finansowanie płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa
 • Finansowanie płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale będzie zawierać tzw. mechanizm cash sweep, zakładający przyspieszone spłaty finansowania w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 1. Tarcza Preferencyjna
 • Pożyczka udzielana jest maksymalnie do kwoty 750 mln zł
 • W formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości na pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19
 • Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu częściowe lub całkowite pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 oraz może być udzielane do szacowanej wysokości tej szkody
 • Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:
  – zaprzestanie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi
  – zaprzestanie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku poddania kwarantannie
  – zaprzestanie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku niedostępności kluczowych dostaw
  – zaprzestanie lub ograniczenie sprzedaży zamówionych towarów lub usług w związku z brakiem możliwości odbioru bądź niedokonania płatności
  – poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, która miała istotny negatywny wpływ na ich sytuację finansową
 • Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 4 lata
 • Wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości nominalnej finansowania preferencyjnego
 • Udzielone finansowanie preferencyjne może być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne

Proces ubiegania się o wsparcie

 • Wnioski składane są za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego
 • Złożenie wniosku oraz akceptacja oświadczeń i zgód, a także załączenie dodatkowych informacji i danych jest wymagane, aby rozpocząć proces ubiegania się o udzielenie finansowania
 • Regulamin programu określa szczegółowe kryteria jakie należy spełnić ubiegając się o uczestnictwo w Programie.
 • PFR zastrzega, że spełnienie kryteriów uczestnictwa w Programie nie oznacza automatycznego przyznania środków

Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest m.in. od:

 • spełnienia kryteriów i warunków uczestnictwa, pozytywnego przejścia uproszczonego badania due diligence prowadzonego przez PFR lub jego doradców;
 • zgodności finansowania z decyzjami Komisji Europejskiej oraz przepisami dotyczącymi pomocy publicznej ;
 • ustanowienia przez przedsiębiorcę wymaganych zabezpieczeń oraz spełnienia innych warunków lub przyjęcia określonych zobowiązań,
 • podpisania odpowiednich Dokumentów Finansowania Programowego;
 • w szczególnych przypadkach – także od uzyskania stosownych zgód organów administracji

Program dopuszcza możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z kilku form finansowania pod warunkiem, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i decyzje Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Rentowność finansowa
należy przez to rozumieć w szczególności zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Jako wyznacznik może służyć np. generowanie pozytywnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej lub osiągnięcie pozytywnego wyniku operacyjnego.

Luka płynności
wymagana kwota środków finansowych w analizowanym okresie, która pozwoli na kontynuowanie działalności firmy w sposób niezakłócony.

Zakończenie kryzysu
powrót do poziomu przychodów porównywalnego do poziomu sprzed kryzysu (w celu ustalenia możliwości spłaty finansowania w założonym harmonogramie).

Zakres badania due dilligence i confirmatory due dilligence
obejmie w szczególności kluczowe kwestie finansowe i prawne związane z Beneficjentem programu.

Wsparcie z programu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności tymi niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe.

Pożyczka płynnościowa dotyczy zarówno środków na inwestycje, jak i zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

* Definicja ta różni się od definicji przyjętej na gruncie prawa pomocy publicznej, gdzie dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca zatrudniający nie mniej niż 250 pracowników oraz o rocznym obrocie przekraczającym 50 mln euro lub sumie bilansowej przekraczającej 43 mln euro; definicja w powyższym brzmieniu uzyskała akceptację KE