Publikacje naukowe

Murek Szymon

„Remedies in Airline Mergers in The European Union”, Global Antitrust Review (Issue 10.2017)

Sołtysiński Stanisław, Koguciuk Grzegorz

„Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku – Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu”, rozdział „Konsorcja Przetargowe

Szlęzak Andrzej

“Is a breach of Representations & Warranties („R&W”) a breach of contract (under Polish law)?”

Szlęzak Andrzej

„Polemicznie o umowie o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia – na marginesie referatu dr hab. Magdaleny Wilejczyk”

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r.” (I CNP 30/14)

Szlęzak Andrzej

„Glosa do orzeczenia SN z 6.03.2015″, III CKS 155/14, OSP

Szlęzak Andrzej

„Opis pewnego standardu kontraktowego”, PPH 2016

Szlęzak Andrzej

„O umownej odpowiedzialności gwarancyjnej „na zasadzie ryzyka” – słów kilka.” Księga pamiątkowa dedykowana prof. Wojciechowi Popiołkowi

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe”, EPS, luty 2016, ss.4-9;

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 29.04.2015, V CSK 415/14″, Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2016

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Formy naruszenia renomowanego znaku towarowego”, Kwartalnik Urzędu Patentowego 3/2016

Szlęzak Andrzej

Wyłączenie” lub „ograniczenie” prawa potrącenia w praktyce kontraktowej w orzecznictwie”, Przegląd Sądowy 2016 nr 3

Szlęzak Andrzej

„Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych” 2016; Wydawnictwo Currenda

Szlęzak Andrzej

„Zdatność arbitrażowa i ugodowa sporów korporacyjnych – co dalej?”, Konferencja Arbitrażowa 2015

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle nowej legislacji Unii Europejskiej dotyczącej znaków towarowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE”; Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015, ss. 307-321;

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o zdatności arbitrażowej i ugodowej sporów korporacyjnych – na marginesie regulacji art. 1157 i 1163 kodeksu postępowania cywilnego”, Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego Wydawnictwo Currenda Sopot 2015

Szlęzak Andrzej

„Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. Uwagi ogólne, w: Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych”, red. A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymański, 2015

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o umowach gwarancyjnych –na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9 października 2014 r. (IV CKS 29/14)”, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8/2015

Skrzydło-Tefelska Ewa

Komentarz do art. 8.5 [w:] Community Trade Mark Regulation – A Commentary, C.H. BECK Hart Nomos, 2015 red. G. Hasselblatt, ss. 274-295;

Szlęzak Andrzej

„O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni? – polemika”, Przegląd Praw Handlowego 2015, nr 7

Szlęzak Andrzej

„Profesor Radwański  – refleksja osobista”, Współczesne problemy prawa zobowiązań pod  red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer 2015, s. 39-40

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe”; Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, Nr 2/2015, ss. 70-71

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o warunku potestatywnym”, Współczesne problemy prawa zobowiązań pod  red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer 2015, s. 670-679

Skrzydło-Tefelska Ewa

Poland chapter [in:] The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2015, Global Legal Group Ltd (wydawca), ss.259-266;

Szlęzak Andrzej

„O representations and warranties raz jeszcze – polemika”, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 12, s. 37-40

Szlęzak Andrzej

„Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?”, Przegląd Sądowy 2014, nr 6

Szlęzak Andrzej

„Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representation and warranties) – polemika”, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 52-54

Szlęzak Andrzej

„Roszczenie o zapłatę kary umownej po odstąpieniu od umowy”, Przegląd Sądowy 2014, nr 2

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 12.10.2011 r. (II CSK 29/11)” , Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 3

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz. l”, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1, s. 36-41

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz.2″, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 2, s. 36-42

Szlęzak Andrzej

„Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause”, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 2

Skrzydło-Tefelska Ewa

Poland [w:] Social Media: A global legal perspective 2013 Global Advertising Lawyers Alliance, ss. 114-116

Szlęzak Andrzej

„Ponownie o odpowiedzialności solidarnej wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki – w świetle orzecznictwa SN”, Przegląd Sądowy 2012, nr 10

Szlęzak Andrzej

„Reprezentacja spółek kapitałowych w umowach z członkami zarządu”, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 10, s. 4-10

Skrzydło-Tefelska Ewa

„Ochrona celna praw własności intelektualnej [w:] System Prawa Prywatnego t. 14B, red. R. Skubisz, Wyd. Beck, Warszawa 2012 ss. 1455-1525

Szlęzak Andrzej

„Terms of Reference jako element procedury arbitrażowej w Polsce?”, (w:) M. Łaszczuk (red.), Arbitraż i mediacja. Księga Jubileuszowa dedykowana dr. Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 537-544

Szlęzak Andrzej

„Umowne prawo odstąpienia od umów o podwójnym skutku przenoszących własność nieruchomości”, Przegląd Sądowy 2012 nr 6

Skrzydło-Tefelska Ewa

Komentarz do art. 56-62 TFUE [w:] „Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, red. A. Wróbel, t.1 , Wolters Kluwer, Warszawa 2012 , ss. 929-973.

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 17.03. 2011 r. (IV CSK 358/10)”, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012 nr 5

Szlęzak Andrzej, Moskwa Paweł

„Kilka uwag o wnoszeniu aportów do spółek kapitałowych – na marginesie wyroku sądu najwyższego z 19 października 2006 r.”, Przegląd Sądowy 2012 nr 1


[1] OSN IC – Zbiór dodatkowy, C/2012, poz. 56.