Prokurator jako argument w firmowych sporach

Nie tylko spółka, ale każdy jej udziałowiec będzie mógł złożyć wniosek o ściganie za spowodowanie ryzyka szkody w obrocie gospodarczym. Czy nowe przepisy powstrzymają zarządy przed podejmowaniem ryzykownych transakcji?

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności Artykuł 296 par. la kodeksu karnego stanowi z kolei, że karze pozbawienia wolności do lat trzech podlega osoba, która przez niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień sprowadza choćby „bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej”. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, to zgodnie z art. 296 par. 4a k.k. ściganie przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że takie brzmienie przepisu sprawia, że jest on dysfunkcjonalny. Dlatego w projekcie nowelizacji k.k. proponuje rozszerzenie tego katalogu również o wspólnika, akcjonariusza lub udziałowca pokrzywdzonej spółki lub członka pokrzywdzonej spółdzielni.

– „Chodzi o to, aby takie postępowanie mógł inicjować każdy podmiot zainteresowany ze względu na swój interes majątkowy w ramach danej struktury organizacyjnej. Nie będzie zatem wymagane formalne wyrażenie woli ścigania przez właściwy organ statutowy pokrzywdzonego, wystarczająca będzie taka wola po stronie podmiotu wchodzącego w skład struktury organizacyjnej pokrzywdzonego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem MS taka regulacja przyczyni się do uproszczenia postępowania w przedmiocie sformułowania przez uprawniony podmiot woli ścigania oraz zapewni ochronę i podmiotowość wszystkim podmiotom choćby pośrednio narażonym na skutki wyrządzenia pokrzywdzonemu znacznej szkody majątkowej.

(…)

Pełny artykuł dostępny na stronie DGP: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8465795,prawo-karne-prokurator-ryzyko-szkody-w-obrocie-gospodarczym.html

OPINIA EKSPERTA
Wzrośnie liczba postępowań, ale raczej nie skazań
Tomasz Konopka adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki &. Szlęzak

Umożliwienie składania wniosków o ściganie nawet przez drobnych akcjonariuszy czy poszczególnych udziałowców może przełożyć się na wykorzystywanie postępowań karnych w ramach sporów korporacyjnych między wspólnikami czy akcjonariuszami. Zwłaszcza że przepisy art. 296 par. 1 i la mają charakter blankietowy. Zmiana wzmocni obecną już tendencję do uwzględniania ryzyka prawnokarnego przy podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że do przypisania odpowiedzialności karnej konieczne jest wykazanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej. Przeprowadzenie takiego dowodu jest niezwykle trudne. Przypuszczam, że efektem zmiany może być wzrost liczby postępowań, co niekoniecznie przełoży się na wzrost liczby skazań za przestępstwo z art. 296 par. la.

 

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Tomasz Konopka

Powiązane