Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.01.2019 r., C-265/17 P

Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.01.2019 r., C-265/17 P, Komisja Europejska przeciwko United Parcel Service, Inc.

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo strony postępowania do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, które mogą być istotne dla jej obrony, oraz odpowiadający temu prawu obowiązek Komisji umożliwienia stronie zajęcia stanowiska wobec wszystkich elementów, na których organ zamierza oprzeć decyzję wydawaną na podstawie rozporządzenia nr 139/2004. Przyjęte w wyroku stanowisko wyklucza zarazem dopuszczalność wyłączania z akt sprawy dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia, bez względu na ich źródło oraz charakter.

dr Jarosław Łukawskiautor jest doktorem nauk prawnych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radcą prawnym, senior counsel w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Powiązane