Pojęcie robót budowlanych na gruncie prawa zamówień publicznych

We wrześniowym wydaniu „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” (Zeszyt nr 9/2020) ukazał się artykuł pt. „Pojęcie robót budowlanych na gruncie prawa zamówień publicznych” autorstwa Żanety Urbaniak.

Autorka omówiła pojęcia robót budowlanych na gruncie prawa zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od pierwszego stycznia 2021 r. Starała się wykazać różnice w definicjach w różnych aktach prawnych, czyli w dyrektywie Parlamentu Europejskiego, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym i kodeksie cywilnym. Prawidłowe ustalenie czy mamy do czynienia z „zamówieniem na roboty budowlane” ma konsekwencje przy opisie przedmiotu zamówienia oraz szacowaniu zamówienia, a nawet przy ocenie warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienia na roboty budowlane w ustawie Pzp wyróżnia wiele specjalnych uregulowań i, jak słusznie zauważyła Autorka, ustawodawca zachował praktycznie niezmienione brzmienie definicji robót budowlanych w nowym prawie zamówień publicznych. Jednak uporządkowanie różnych definicji oraz zmiana przepisów prawa budowlanego od 19 września br. będzie miało wpływ na nowelizację przepisów wykonawczych dotyczących robót budowlanych, które nie były zmieniane od 2004 r.

Publikację można pobrać TUTAJ

Powiązane