Do SK&S dołączyła w 2020 roku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza wykonawcom oraz zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje strony postępowania o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe dla Menagerów Kultury – 2018-2019
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa – 2011

Specjalizacja