17.09.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Czy potrzebne pozwolenie budowlane, gdy obiekt pełni różne funkcje

Pozwolenie na budowę dla obiektu budowlanego wymagane jest także wtedy, gdy obiekt ten pełni różne funkcje, a dla realizacji choćby jednej z tych funkcji przepisy nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia…

04.06.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie każde uchybienie jest rażącym naruszeniem prawa

W pewnych okolicznościach znajdujący się w decyzji organu błąd w oznaczeniu nieruchomości (błędny numer działki ewidencyjnej), na której znajduje się samowolnie wykonany budynek podlegający rozbiórce, może zostać skorygowany poprzez postanowienie…

11.09.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Zgłoszenie robót: krąg uczestników postępowania jest ograniczony

Na zaniechanie organu administracji architektoniczno-budowlanej w postaci niewniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Takie wnioski wynikają z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2018 r….

02.01.2018

Rzeczpospolita

Inwestycja celu publicznego dla potrzeb wspólnoty

ORZECZNICTWO Inwestycja mająca na celu wyłącznie zaopatrzenie w energię elektryczną konkretnego inwestora nie może być uznana za inwestycję celu publicznego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok z 12 grudnia 2017…