Prawo konkurencji

Zespołem Prawa Konkurencji w SK&S kieruje mec. Krzysztof Kanton. Świadczymy usługi doradcze we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK oraz sądami powszechnymi. Prowadzimy sprawy z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz zbiorowych interesów konsumentów. Doradzamy w zakresie kontroli antymonopolowych oraz prowadzimy praktyczne szkolenia z zakresu stosowania prawa konkurencji. Szereg projektów realizowanych w ramach Departamentu miało precedensowy charakter. Należą do nich np. sprawy z zakresu tzw. „selektywnych umów dystrybucyjnych”. W kilku sprawach uzyskaliśmy zgody UOKiK na dokonanie koncentracji skutkujących znaczną kumulacją udziałów rynkowych, korzystając z koncepcji tzw. efficiencies. Prowadziliśmy sprawy z zakresu praw wyłącznych na rynku medialnym, zwolnienia z kar za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz tzw. polityki łagodności wobec karteli. Pomagaliśmy także w uzyskaniu akceptacji UOKiK dla wielu koncentracji o zasięgu światowym. Nasi prawnicy uczestniczą także w procesach legislacyjnych. Opracowaliśmy kilka projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy antymonopolowej, opiniowaliśmy projekty zmian tej ustawy.

Na uwagę zasługuje ponadto nasza działalność doradcza dla Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, realizowana w ramach finansowanego przez Komisję Europejską programu TACIS.