Wiadomości z Prawa Pracy – IV kwartał 2017

29.12.2017

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Dnia 11 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Zezwolenie będzie wydawane cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zatrudnionym w charakterze pracowników kadry kierowniczej, specjalistów lub pracowników odbywających staż. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (jeszcze nie została ogłoszona).

Istotne zmiany w przepisach ubezpieczeń społecznych

Oczekująca na podpis Prezydenta ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowe regulacje dotyczące sygnalistów

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt ustawy o jawności życia publicznego przygotowany przez ministra koordynatora służb specjalnych. W obecnym brzmieniu projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasad i środków ochrony tzw. sygnalistów (whistleblowers). Status ten będzie mógł nadać prokurator osobie fizycznej lub przedsiębiorcy zgłaszającym informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym są związane umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym. Stosunek pracy (lub inny stosunek umowny) sygnalisty ma podlegać daleko idącej ochronie.

Projekt określa również zasady przeciwdziałania praktykom korupcyjnym – co najmniej średni przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) będą zobowiązani do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w imieniu lub na rzecz tego przedsiębiorcy przestępstw wymienionych w projekcie ustawy. Niestosowanie ww. procedur, ich pozorność bądź nieskuteczność mogą skutkować wymierzeniem kary pieniężnej do 10 mln PLN.

Wyroki TSUE – procedura zwolnień grupowych przy wypowiedzeniach zmieniających

W wyrokach z dnia 21 września 2017 r. (C-149/16 i C-429/16) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że jednostronną zmianę przez pracodawcę warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników, która to zmiana, w wypadku odmowy jej przyjęcia przez pracownika, prowadzi do wygaśnięcia umowy o pracę, można uznać za „zwolnienie” w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych. Powyższe wyroki przesądzają konieczność stosowania procedury zwolnień grupowych w przypadku zamiaru wprowadzenia przez pracodawcę jednostronnej, niekorzystnej zmiany warunków wynagrodzenia grupie pracowników przekraczającej progi określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Trybunał nie odniósł się jednak do kwestii, czy takim pracownikom przysługuje wówczas również prawo do odprawy.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.

Pobierz alert w wersji PDF