Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

Pobierz alert w wersji PDF

28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, w szczególności poprzez:

  • czasowe ograniczenie spółkom obrotu swobody w kształtowaniu cen sprzedaży energii elektrycznej;
  • czasowe „zamrożenie” taryf stosowanych przez operatorów sieciowych;
  • obniżenie poziomu akcyzy na energię elektryczną oraz stawki opłaty przejściowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

MECHANIZMY OGRANICZAJĄCE KOSZTY POZYSKANIA ENERGII

* Szczegółowy sposób obliczenia różnicy Ceny Maksymalnej oraz średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Mechanizmy zamrożenia cen sprzedaży energii elektrycznej, opłat dystrybucyjnych i przesyłowych, a także mechanizm wyrównywania różnic mają charakter czasowy i dotyczą wyłącznie roku 2019.

BUDŻET I SPOSÓB FINANSOWANIA

[Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny] Koszt mechanizmu rekompensowania różnic w cenie energii elektrycznej w 2019 roku jest wyceniany na kwotę 4 miliardów złotych. Środki na wypłatę różnic będą wypłacane z nowoutworzonego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, którego dysponentem będzie Minister Energii, a zarządcą, dokonującym wypłat – spółka Zarządca Rozliczeń S.A.

Fundusz będzie finansowany w szczególności ze środków uzyskanych w wyniku aukcji niewykorzystanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji wytwarzających energię elektryczną. W przypadku gdy powyższe środki okażą się niewystarczające, Ustawa przewiduje możliwość wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej oraz opłaty OZE.

[Krajowy System Zielonych Inwestycji] Zgodnie z Ustawą, Krajowy System Zielonych Inwestycji zostanie zasilony dodatkową kwotą 1 miliarda złotych pochodzącą ze środków uzyskanych w wyniku aukcji niewykorzystanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji wytwarzających energię elektryczną. Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na inwestycje realizowane przez OSD, a także na inne inwestycje w odnawialne źródła energii, inwestycje w jednostki wysokosprawnej kogeneracji, inwestycje związane z dostosowaniem źródeł wytwórczych do wymogów BAT oraz inwestycje w magazyny energii.