TARCZA ANTYKRYZYSOWA | Przegląd planowanych zmian

23.03.2020

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • zdalne posiedzenia organów
  Zmiany w KSH: możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych (zdalny udział w posiedzeniu, podejmowanie uchwał na odległość).
 • sprawozdania finansowe
  Możliwość odroczenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz odbycie zwyczajnych zgromadzeń/walnych zgromadzeń spółek handlowych przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.
 • rejestr UBO
  Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

NAJMY

 • obniżka czynszów w galeriach
  Wprowadzenie obniżki o 90% czynszu za okres, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej

2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona, a najemca działalności tej nie prowadzi, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

 • wypowiadanie najmu
  Ograniczenie możliwości wypowiadania najemcom umów najmu lokalu lub wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • wynagrodzenie za przestój
  Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • ograniczenie czasu pracy
  W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15% możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.
 • czas pracy
  Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz godzin nadliczbowych.
 • handel w niedziele
  Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

 

PODATKI

 • zatory płatnicze
  Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).
 • rozliczenie straty
  Umożliwienie podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, jednorazowego obniżenia wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do max. 5.000.000 zł).
 • zwolnienie z PCC
  Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • zaliczki na podatek
  Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.
 • interpretacje podatkowe
  Wydłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy.

 

POZOSTAŁE ZMIANY

 • bieg terminów
  Zawieszenie na okres stanu zagrożenia i stanu epidemii biegu terminów cywilnoprawnych (także materialnoprawnych – jak zasiedzenie, przemilczenie czy przedawnienie) i administracyjnoprawnych. Oraz terminów procesowych.
 • stały kurs zobowiązań pieniężnych
  Możliwość spełnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii świadczeń pieniężnych określonych w walucie obcej także w złotych po kursie średnim NBP z dnia 13 marca 2020 r. niezależnie od przeciwnych postanowień umownych (przez okres stanu zagrożenia i stanu epidemii).
 • ceny i marże maksymalne
  Wprowadzenie możliwości ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych w drodze rozporządzenia.
 • zmiany warunków kredytów
  Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej (tylko dla mikro- i MiŚP).
 • podatek bankowy
  Ustalenie, że kredyty udzielone od wejścia w życie nowelizacji specustawy do 31 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie wchodzą do podstawy opodatkowania tzw. podatkiem bankowym (ulga dla banków zachęcająca do utrzymania akcji kredytowej).
 • rozprawy
  Rozprawy i posiedzenia jawne nie będą odbywały się w okresie stanu epidemii COVID-19; wyjątkiem są sprawy pilne określone w ustawie.

 

Zapraszamy do kontaktu z Państwa prawnikami w SK&S lub na adres:
corona.alert@skslegal.pl

 

Pobierz Alert w wersji PDF