Nowe przepisy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych – AKTUALIZACJA

Pobierz wersję PDF

20 października 2017 roku Ministerstwo Rozwoju („MR”) opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji („Ustawa”), która ma zastąpić obecne przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych  („SSE”).  Ustawa zawiera nowe regulacje w zakresie dostępności pomocy publicznej dla nowych inwestycji, zbliżone do obecnie obowiązujących przepisów o SSE; jednakże, wprowadza ona również nowe rozwiązania.

Od momentu opublikowania Ustawa była przedmiotem konsultacji oraz dalszych prac, a w dniu 2 stycznia 2018 r. MR opublikowało jej najnowszą wersję (wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych). Niniejsza publikacja  zawiera podsumowanie nowych informacji i rozwiązań dotyczących przyszłego systemu SSE. Więcej informacji na temat projektowanych nowych regulacji prawnych znajduje się w naszym Alercie Prawnym z października 2017 r., dostępnym pod adresem https://skslegal.pl/en/publikacje/english-planned-changes-to-the-sez-regime/.

Jakie kryteria zostaną zastosowane do oceny nowych inwestycji?

Jedną z najważniejszych zmian w porównaniu z obecnymi przepisami dotyczącymi SSE jest to, że każda nowa inwestycja, aby kwalifikować się do otrzymania pomocy publicznej, będzie musiał spełniać kryteria ilościowe i jakościowe. Projekt rozporządzenia wykonawczego do Ustawy określa obie grupy wymienionych kryteriów.

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe zostały określone jako minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zależności od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie zlokalizowana. Aby inwestycja kwalifikowała się do otrzymania pomocy publicznej, kryteria ilościowe muszą być spełnione w całości.

 

Im wyższa stopa bezrobocia w danym powiecie, tym mniejsze wymagania dotyczące minimalnych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. W chwili obecnej przeciętna stopa bezrobocia w kraju wynosi 7% (według stanu na 30 czerwca 2017 r.). W związku z tym, jeśli nowa inwestycja miałaby zostać zlokalizowana na przykład:

  • w powiecie wrocławskim (województwo dolnośląskie), gdzie stopa bezrobocia wynosi 2,5% (co stanowi 36% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), wówczas kryterium ilościowe, które musiałaby spełnić inwestycja w celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy publicznej, wynosiłoby co do zasady 100 milionów zł; lub
  • w powiecie przemyskim (województwo podkarpackie), w którym stopa bezrobocia wynosi 15% (co stanowi 214% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), wówczas kryterium ilościowe, które musiałaby spełnić inwestycja w celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy publicznej, byłoby niższe, tj. 15 milionów zł.

Powyższe kryteria ilościowe zostaną jednak obniżone w dwóch przypadkach:

  • w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu (takich jak centra Badan + Rozwoju (B+R), centra usług informatycznych (ITO), centra kompetencyjne(CoE), centra usług dla biznesu (BSS) lub centra usług wspólnych (SSC)), planowane jest obniżenie kryteriów ilościowych o 80% (choć w świetle obecnego brzmienia projektu rozporządzenia wykonawczego nie jest to w pełni jasne) – na przykład nowa inwestycja w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu wdrożona w powiecie wrocławskim kwalifikowałaby się do udzielenia pomocy, gdyby jej koszty kwalifikowane wyniosły co najmniej 20 mln złotych (tj. próg 100 mln PLN zostałby obniżony o 80%); lub
  • w przypadku inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, kryteria ilościowe zostaną obniżone odpowiednio o 98%, 95% i 80%.

Tylko nowe inwestycje spełniające kryteria ilościowe będą kwalifikowały się do uzyskania wsparcia.

Kryteria jakościowe

 Projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadza podział inwestycji na dwa rodzaje, tj. inwestycje w sektorze przetwórstwa produkcyjnego oraz inwestycje w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, przy czym projekt ten nie definiuje żadnego z tych rodzajów. W zależności od rodzaju inwestycji zastosowanie mają różne kryteria jakościowe.

 

Pomoc będzie przyznawana jedynie w formie zwolnienia z podatku dochodowego

 Pierwszy projekt Ustawy przewidywał dwa dostępne środki pomocy publicznej możliwe do uzyskania w związku z nowymi inwestycjami, z których jednym było zwolnienie z podatku dochodowego, a drugim usługi świadczone nieodpłatne przez Zarządzających Obszarami, obejmujących w szczególności szkolenia i doradztwo. W obecnej wersji Ustawy zwolnienie z podatku dochodowego pozostaje jedynym dostępnym środkiem pomocy publicznej, natomiast usługi świadczone przez Zarządzających Obszarami na rzecz inwestorów będą odpłatne.

W jaki sposób będzie ustalana intensywność pomocy publicznej?

Projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadza nowe zasady dotyczące intensywności dostępnej pomocy publicznej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami intensywność pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego zależy od intensywności pomocy w regionie, w którym realizowana jest inwestycja, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, np. 35% w województwie łódzkim. Zgodnie z nowymi zasadami intensywność pomocy będzie mogła zostać zmniejszona do poziomu poniżej intensywności pomocy określonej w Mapie Pomocy Regionalnej, w zależności od stopy bezrobocia w danym powiecie.

 

Należy zauważyć, że nawet jeśli inwestycja ma zostać zrealizowana w powiecie o bardzo wysokiej stopie bezrobocia, intensywność pomocy nie powinna przekraczać intensywności ustalonej dla danego regionu zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, np. inwestycja realizowana w powiecie o stopie bezrobocia przekraczającej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zlokalizowana w województwie łódzkim nadal kwalifikowałaby się do intensywności pomocy wynoszącej 35%.

Przez jaki okres dostępne będzie zwolnienie podatkowe?

 Okres zwolnienia podatkowego zależeć będzie od intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej dostępnej w regionie, w którym zlokalizowana ma być inwestycja. Im większa intensywność, tym dłuższy okres zwolnienia podatkowego będzie dostępny.

 

W jaki sposób Polska zostanie podzielona na Strefy Ekonomiczne?

 Opublikowano również projekt rozporządzenia wykonawczego określającego podział terytorium Polski na Obszary Gospodarcze. Przepisy te wprowadzają podział Polski na 14 Obszarów Gospodarczych, z których każdy przyporządkowany jest jednemu z obecnych Zarządzających SSE. Planowane Obszary Gospodarcze, w przeciwieństwie do wielu przykładów obecnych terytoriów SSE, będą znacznie bardziej spójne w zakresie terytorialnym, co oznacza, że ​​obszary przydzielone poszczególnym Zarządzającym SSE będą znajdować się w pobliżu ich siedzib.

 

Jakie dodatkowe nowe rozwiązania zostaną wprowadzone?

  • Postępowanie administracyjneZgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami o SSE, Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wydawane są w drodze przetargu (w przypadku, gdy inwestor ubiega się również o tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie SSE) lub w drodze rokowań (w przypadkach, gdy inwestor posiada już tytuł prawny do nieruchomości znajdującej w obrębie SSE i ubiega się wyłącznie o Zezwolenie). Obecna wersja Ustawy znosi ten podział – Decyzje o Wsparciu będą wydawane w ramach zwykłego postępowania administracyjnego (tj. bez przeprowadzenia przetargu lub rokowań). Również uchylenie, cofnięcie, stwierdzenie wygaśnięcia lub nieważności Decyzji o Wsparciu będzie podlegać ogólnym zasadom postępowania administracyjnego.Co do zasady Decyzje o Wsparciu będą wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki; niemniej jednak minister będzie mógł przekazać to uprawnienie Zarządzającym SSE (tak jak ma to miejsce obecnie).
  • Rada Obszaru Gospodarczego

Zgodnie z aktualną wersją projektu, każdy Zarządzający SSE będzie zobowiązany do powołania Rady Obszaru (w poprzedniej wersji projektu nie było to obowiązkowe).

  • Lista średnich miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze

 Projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadza listę 122 miast sklasyfikowanych jako miasta tracące funkcje społeczne i gospodarcze, a zatem w większym stopniu kwalifikujące się do wsparcia. W przypadku inwestycji w takich miastach lub powiatach, w których znajdują się takie miasta, lub też w gminach sąsiednich, inwestorzy będą uprawnieni do uzyskania maksymalnej dostępnej intensywności pomocy publicznej. Przykładowo, inwestycja w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie), która jest jednym z miast wymienionych na liście, kwalifikowałaby się do intensywności pomocy na poziomie 25% (co stanowi maksimum dla województwa dolnośląskiego), pomimo faktu, że stopa bezrobocia w Jeleniej Górze wynosi tylko 3,6% (co stanowi 51% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju); w związku z tym, zgodnie z opisanymi wyżej regułami, intensywność mogłaby zostać zmniejszona do 20%.

  • Tymczasowe zawieszenie wydawania Decyzji o Wsparciu

Ustawa przewiduje także, że Rada Ministrów będzie uprawniona do wstrzymania wydawania nowych Decyzji o Wsparciu na określony czas ze względów budżetowych.

Dalsze prace legislacyjne

Ustawa musi zostać uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta. W trakcie procesu legislacyjnego zarówno ostateczne brzmienie Ustawy jak i proponowane w niej rozwiązania mogą ulec zmianom. W chwili obecnej w Radzie Ministrów wciąż trwają prace nad projektem. Porządek obrad następnego posiedzenia Rady Ministrów nie został jeszcze ogłoszony.