Oddanie dziecka do przedszkola nie oznacza zaprzestania osobistej opieki

24.01.2017

Rzeczpospolita, Irena Pacholewska-Urgacz

Rz: Gdzie i jak przedsiębiorca powinien zgłosić, że chce zawiesić działalność na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?
Irena Pacholewska-Urgacz: Przede wszystkim powinien złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie działalności. Może to zrobić w urzędzie gminy, on-line lub przesłać listem poleconym.

Wniosek ten składa się na formularzu CEIDG-1, w którym należy: określić datę rozpoczęcia zawieszenia (pole 14.1.), wskazać okres zawieszenia (pole 14.2.), zaznaczyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników (pole 14.3.), oraz wskazać, że zawieszenie następuje w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (pole 14.4.).

Warto pamiętać, że wskazanie okresu zawieszenia nie jest jednoznaczne z jej wznowieniem po tym okresie. Konieczne jest złożenie kolejnego wniosku o wznowienie działalności (co można zrobić już na etapie zawieszania). W przeciwnym razie po upływie okresu zawieszenia przedsiębiorca z urzędu zostanie wykreślony z ewidencji.

Dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie w ZUS oświadczenia o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (albo tylko emerytalnemu), które musi zawierać: jego imię i nazwisko, numer PESEL bądź serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce zamieszkania, dzień rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia, informację o ostatnim okresie ubezpieczenia, informację o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniom przez drugiego rodzica z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

Razem z oświadczeniem należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – gdy dziecko posiada takie orzeczenie. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony ZUS.

O wszelkich zmianach danych wskazanych w oświadczeniu trzeba informować ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Rz: Czy w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może posyłać dziecko do żłobka lub przedszkola – a jeśli tak, to czy czas przebywania w placówkach jest ograniczony?
Irena Pacholewska-Urgacz: Przepisy nie regulują tej kwestii. Wydaje się jednak, że skoro zawieszenie działalności ma być ekwiwalentem urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców, to można tu wykorzystać poglądy wypracowane na gruncie kodeksu pracy w odniesieniu do sprawowania osobistej opieki podczas urlopu wychowawczego.

I tak uważa się, że warunek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest spełniony, gdy nie nastąpiło trwałe jej zaprzestanie. Nie wyklucza się zatem możliwości posłania dziecka do przedszkola lub żłobka i nie ma tu ograniczeń co do liczby godzin pobytu w tych placówkach. Takie stanowisko prezentuje też ZUS.

Rz: Czy w tym czasie przedsiębiorca może podjąć jakąkolwiek aktywność zawodową, czy też każda powoduje wstrzymanie opłacania za niego składek z budżetu państwa?
Irena Pacholewska-Urgacz: Zasadniczo przedsiębiorca nie może pozostawać aktywny zawodowo w tym okresie. Po pierwsze, przepisy wprost przewidują zakaz wykonywania w tym okresie działalności gospodarczej i osiągania z tego tytułu bieżących przychodów. Po drugie, prawo do objęcia ubezpieczeniami opiekuna przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń (np.etatu czy umowy zlecenia). Wydaje się zatem, że jedyną dopuszczalną formą wykonywania aktywności zawodowej mogłaby być umowa o dzieło, która – poza pewnymi wyjątkami – nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

Biorąc jednak pod uwagę zarówno wymóg sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jak i obecny trend kwalifikowania przez ZUS coraz większej liczby umów o dzieło jako umów o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia), należy być w tym przypadku bardzo ostrożnym i nie nadużywać tej formy.

Źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1331597-Oddanie-dziecka-do-przedszkola-nie-oznacza-zaprzestania-osobistej-opieki.html