Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR

28.05.2018

Monitor Prawniczy 9/2018, autor: dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

W najnowszym wydaniu Monitora Prawniczego ukazała się publikacja pt. „Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR”, autorstwa dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej.

Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia, czy sankcja publicznego potępienia wynikająca z art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE wymaga weryfikacji w oparciu o fundamentalne zasady prawa karnego, w tym w szczególności o zasadę domniemania niewinności.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.