Nowe przepisy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Pobierz alert w wersji PDF

20 października 2017 roku Ministerstwo Rozwoju („MR”) opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji („Ustawa”), która ma zastąpić obecne przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych („SSE”). Ustawa zawiera nowe regulacje w zakresie dostępności pomocy publicznej dla nowych inwestycji, które są zbliżone do obecnie obowiązujących przepisów o SSE. Wprowadza ona jednak również nowe rozwiązania.

 Co stanie się z dotychczasowymi zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE?

Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE będą nadal podlegały obowiązującym obecnie przepisom i pozostaną w mocy przez czas w nich określony. Obecnie jednak w większości zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE nie określono okresu ważności zezwolenia. Najprawdopodobniej zezwolenia te będą ważne do końca czasu funkcjonowania SSE, jednak kwestia ta będzie wymagała doprecyzowania.

Funkcjonujące obecnie SSE będą działać do końca 2026 roku.

Nie później niż z końcem 2026 roku obecne Specjalne Strefy Ekonomiczne przestaną działać, a dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE utracą ważność

Jakie są główne założenia nowej regulacji?

Nowy system obszarów gospodarczych

Dostępność pomocy publicznej dla nowych inwestycji nie będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji na terenie istniejącej SSE, co oznacza że obecnie istniejące ograniczenia terytorialne przestaną istnieć. Zgodnie z nowymi przepisami, ubieganie się o pomoc w ramach SSE możliwe będzie na całym terytorium Polski, bez względu na planowaną lokalizację projektu.

Terytorium całej Polski podzielone zostanie na obszary gospodarcze, a każdy obszar zostanie przydzielony zarządzającemu SSE. Zarządzającymi będą spółki obecnie sprawujące funkcję zarządzających SSE. Szczegółowy podział obszaru Polski na obszary gospodarcze nie jest jeszcze znany, jednak oczekuje się, że obszar i siedziba danej strefy będą sobie odpowiadać (obecnie tereny poszczególnych SSE znajdują się w różnych regionach Polski, często odległych od siedziby SSE).

Nowe zasady wyeliminują konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzania granic SSE jeżeli teren inwestycji znajdował się poza ich granicami.

Znikną ograniczenia terytorialne nowych inwestycji – cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną.

Dostępna pomoc publiczna

Głównym środkiem pomocy publicznej dla nowych inwestycji pozostanie zwolnienie z podatku dochodowego. Inwestorzy będą jednak mogli korzystać również z pomocy publicznej w postaci nieodpłatnych usług świadczonych przez zarządzających obszarem, w szczególności w zakresie szkoleń i doradztwa.

Zwolnienie nowych inwestycji z podatku dochodowego stanowić będzie pomoc regionalną. Będą zatem nadal obowiązywać takie same zasady udzielania pomocy publicznej. W szczególności, pomoc publiczna zwolniona będzie z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej (przy założeniu spełnienia wszystkich innych warunków) jeżeli kwota udzielonej pomocy publicznej nie przekroczy progów ustalonych w Rozporządzeniu nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tak zwanym „rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych”), czyli:

Intensywność pomocy na danym obszarze: Próg notyfikacyjny:
10% 7,5 miliona EUR
15% 11,25 miliona EUR
25% 18,75 miliona EUR
35% 26,25 miliona EUR
50% 37,5 miliona EUR

 

Decyzja o wsparciu

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE („zezwolenia SSE”) mają być zastąpione decyzjami o wsparciu. Decyzje wydawać będzie MR, jednak tak jak obecnie MR będzie mogło powierzyć ocenę projektów inwestycyjnych i wydawanie decyzji zarządzającym.

Decyzja o wsparciu określać będzie:

 • okres jej obowiązywania;
 • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o decyzję;
 • liczbę pracowników, których przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić przez określony czas;
 • kwotę nakładów inwestycyjnych, jakie przedsiębiorca ma ponieść w określonym terminie;
 • termin zakończenia realizacji inwestycji po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 • kryteria ilościowe i jakościowe;
 • maksymalną wysokość nakładów inwestycyjnych i dwuletnich kosztów pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • teren, na którym inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Procedura ubiegania się o decyzję o wsparciu nie została określona w Ustawie (zostanie ona określona w rozporządzeniu wykonawczym, które wyda MR); można jednak zakładać że nie powinna ona zasadniczo różnić się od obecnej procedury przyznawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

Kryteria jakościowe i ilościowe

Jedno z najważniejszych nowych uregulowań przewiduje, że nowe inwestycje oceniane będą na podstawie dwóch rodzajów kryteriów:

 • Kryteria ilościowe – minimalne koszty inwestycji w konkretnym powiecie z określonym poziomem bezrobocia;
 • Kryteria jakościowe – kryteria związane ze zgodnością inwestycji z założeniami średniookresowej strategii rozwoju kraju, czyli kryteria dotyczące wkładu inwestycji w społeczno-ekonomiczny rozwój kraju i regionu (precyzyjne kryteria nie są jeszcze znane; jednakże, jak wynika z informacji ujawnionych przez ministerstwo mediom, kryteria te mogą obejmować takie elementy jak tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, działalność badawczo-rozwojowa, współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi, wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a także rozwój pracowników poprzez oferowane im świadczenia pozapłacowe, itd.).

Szczegółowe kryteria ilościowe i jakościowe mają zostać podane w przepisach wykonawczych, które wyda MR. Do wsparcia będą kwalifikować się tylko te nowe inwestycje, które spełnią oba rodzaje kryteriów.

Zostaną wprowadzone nowe kryteria jakościowe oceny projektów

Czas trwania zwolnienia z podatku dochodowego

Decyzja o wsparciu wydawana będzie na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Jeżeli inwestycja realizowana będzie w lokalizacji położonej w granicach obecnej specjalnej strefy ekonomicznej, decyzja o wsparciu wydawana będzie na okres 15 lat.

Maksymalny okres zwolnienia z podatku wyniesie 15 lat

Dodatkowe nowe rozwiązania

Ponadto Ustawa zawiera kilka innych nowych rozwiązań, których nie przewidują obecne przepisy o SSE, między innymi:

 • Plan rozwoju inwestycji

Zarządzający obszarami zobowiązani będą do przygotowania dla swoich obszarów planu rozwoju inwestycji. Plany te muszą zostać zatwierdzone przez MR i wskazywać kierunki polityki zarządzającego mającej na celu przyciąganie nowych inwestycji. Plany będą również stanowić podstawę oferty usług świadczonych przez zarządzających.

 • Rada rozwoju obszaru gospodarczego

Zarządzający obszarem może powołać radę obszaru. Do głównych zadań rady należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy rozwoju społeczno-gospodarczego. W skład rady będą mogli wejść przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność na danym obszarze.

 • Ewidencja Wsparcia Inwestycji

Ustawa przewiduje utworzenie centralnej ewidencji gromadzącej wszystkie informacje dotyczące inwestycji korzystających ze wsparcia.

Kiedy nowe przepisy wejdą życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak pierwsze decyzje o wsparciu zostaną wydane dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych, które ma wydać MR. Projekty takich przepisów nie zostały jeszcze opublikowane, a co za tym idzie nie można podać dokładnej daty wejścia w życie nowych przepisów. Z oświadczeń wicepremiera M. Morawieckiego dla prasy wynika jednak, że wdrożenie nowych przepisów planowane jest z początkiem 2018 roku. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych wydawane będą zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie.

Możliwe jest wejście w życie nowych zasad już z początkiem 2018 roku

Dalsze prace legislacyjne

Ustawa musi zostać uchwalona przez parlament, podpisana przez prezydenta i ogłoszona. W trakcie procesu legislacyjnego zarówno ostateczne brzmienie Ustawy jak i proponowane w niej rozwiązania mogą ulec zmianom. Obecnie Ustawa została przedstawiona do konsultacji publicznych.