Wiadomości z Prawa Pracy – III kwartał 2018

Upływ ważnych terminów w listopadzie 2018 r.

22 listopada 2018 r. umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., przekształcą się z mocy prawa w umowy o pracę na czas nieokreślony. Mijają bowiem 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Nie dotyczy to jednak tych umów zawartych na czas określony, do których nie znajdują zastosowania limity zatrudnienia terminowego.

Z końcem listopada 2018 r. upływa również maksymalny 18-miesięczny okres, przez który pracodawca użytkownik może korzystać z pracy danego pracownika tymczasowego, jeżeli nieprzerwanie pracuje on dla tego pracodawcy przynajmniej od 1 czerwca 2017 r. Od tej daty obowiązują nowe przepisy przewidujące ograniczenia czasowe w zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

11 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa stosowana do zleceniobiorców i usługodawców będących osobami fizycznymi – 14,70 zł brutto.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, która daje prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Ustawa wprowadza pewne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych oraz rozszerza zakres informacji, których związki mogą żądać od pracodawcy – związki zawodowe będą mogły w szczególności żądać informacji dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, czy struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany Kodeksu pracy w zakresie wieku pracownika młodocianego

Od 1 września 2018 r. zmianie uległa dolna granica wieku pracownika młodocianego wskazana w art. 190 Kodeksu pracy. Młodocianym jest obecnie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (do tej pory wymagane było ukończenie 16 roku życia). Zmianie nie uległ jednak art. 3045 Kodeksu pracy, który stanowi, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (co wymaga też uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy).

Do ww. zmiany nie są również dostosowane akty wykonawcze, w tym rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. W praktyce zatrudnianie piętnastolatków budzi obecnie szereg wątpliwości.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.

Pobierz alert w wersji PDF