Prawomocna wygrana SK&S w sporach o squeeze-out

07.06.2019

Prawnicy z SK&S uzyskali dla naszego Klienta prawomocne orzeczenia w trzech postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności lub ewentualnie uchylenia uchwały o przymusowym wykupie akcji.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 marca 2019 r. (sygn. akt I AGa 249/18), oddalając apelację akcjonariusza mniejszościowego, podzielił stanowisko reprezentowane przez SK&S i uznał w szczególności, że objęcie przymusowym wykupem tylko części drobnych akcjonariuszy nie narusza zasady równego traktowania akcjonariuszy, a spółka ma prawo do swobodnego wyboru momentu, w którym prowadzony będzie przymusowy wykup akcji. Takie samo stanowisko zajął również Sąd Okręgowy w Poznaniu w dwóch innych prawomocnych wyrokach dotyczących zaskarżenia tej samej uchwały (sygn. akt IX GC 414/17 oraz IX GC 415/17).

Klienta w tej sprawie reprezentowali mec. Magdalena Kujawińska, mec. Bartosz Pyzder i mec. Tomasz Stadnik pod nadzorem partnerów mec. Roberta Gawałkiewicza i mec. Rafała Waszkiewicza.