Prawnicy kancelarii SK&S wspierają Comarch w sporze o największy system informatyczny w Polsce

27.08.2019

Prawnicy kancelarii SK&S wspierają konsorcjum Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. w sporze i negocjacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Spór powstał na gruncie umowy z 2 marca 2018 r. na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS („KSI”). Jest to największy system informatyczny w Polsce, z którego codziennie korzysta kilkadziesiąt tysięcy użytkowników i który jest wykorzystywany do takich czynności jak wyliczanie i wypłacanie świadczeń emerytalnych.

Dnia 19 lutego 2019 r. ZUS złożył konsorcjum Comarch oświadczenie o częściowym rozwiązaniu ww. Umowy. Jednocześnie ZUS zażądał od Comarch zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości 24 203 300,40 zł.

Konsorcjum Comarch zakwestionowało skuteczność oświadczenia ZUS. Jednocześnie konsorcjum Comarch, reprezentowane przez prawników kancelarii SK&S, złożyło 6 maja 2019 r. p/ko ZUS zawezwanie do próby ugodowej. W ramach tego zawezwania konsorcjum zgłosiło własne roszczenia p/ko ZUS.

Na skutek złożonego zawezwania, strony rozpoczęły negocjacje ugodowe, w których konsorcjum było wspierane przez kancelarię SK&S. Negocjacje pozasądowe zakończyły się zawarciem 27 sierpnia 2019 r. porozumienia, na mocy którego strony zobowiązały się do zawarcia w trakcie posiedzenia pojednawczego przed Sądem ugody o uzgodnionej treści, która zakończy spór pomiędzy stronami.

Szczegóły na temat tego porozumienia oraz założeń ugody zostały opublikowane przez Comarch S.A. tego samego dnia w raporcie bieżącym o nr. RB-24-2019.

Konsorcjum Comarch wspierają w szczególności następujący prawnicy kancelarii SK&S: Rafał Waszkiewicz (Partner), Katarzyna Paczuska-Tokarska (Senior Counsel), Krzysztof Misarko (Prawnik).

Dziękujemy Comarch za zaufanie, a zespołowi i doradcom ZUS za dotychczasową konstruktywną współpracę!