30.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Nie zawsze konieczny udział czynnika społecznego

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Jeżeli w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to postępowanie takie nie stanowi tzw. postępowania wymagającego udziału społeczeństwa. W takim postępowaniu…

30.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Wszystkim pasażerom przysługuje odszkodowanie

NSA W sytuacji, gdy rodzice podróżują wspólnie ze swoimi małoletnimi dziećmi, a lot stanowi tylko jeden z etapów podróży, wspólne podróżowanie rodziny należy uznać za oczywisty wyraz woli rodziców sprawujących opiekę na swoimi…

18.08.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Marta Rogocz

Nowa ustawa kominowa eliminuje umowy o pracę dla zarządzających spółkami Skarbu Państwa

Przepisy pozwalają na zawieranie z takimi osobami wyłącznie kontraktów menedżerskich. Nie wskazują natomiast, co to oznacza dla obecnie trwających stosunków pracy. Nowa ustawa kominowa, czyli ustawa z 9 czerwca 2016…

16.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Gmina musi mieć prawo do gruntu, jeśli droga ma być publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny. Z ustawy o drogach publicznych (art.2a ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 1) wynika, że drogi gminne stanowią własność gminy. Uchwała o zaliczeniu drogi do publicznej…

16.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Publikacja w BIP nie rodzi skutków procesowych

Termin do wniesienia odwołania od decyzji środowiskowej przez organizację ekologiczną powinien być liczony od dnia, w którym ostatnia ze stron postępowania otrzymała decyzję administracyjną, a nie od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wydaniu tej decyzji….

03.08.2016

International Law Office, Roch Pałubicki i Karolina Kanclerz

Roch Pałubicki i Karolina Kanclerz autorami “New regulations for employers posting employees” dla International Law Office

On June 18 2016 the new Act on Posting Employees within the Framework of the Provision of Services entered into force (June 10 2016, Journal of…

02.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Brak zgody sąsiada nie wykluczy inwestycji

NSA Postępowanie wznowieniowe w sprawie zakończonej wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, nie może być traktowane jako postępowanie konkurencyjne, mające na celu wyłącznie obalenie wydanej decyzji, negujące całość postępowania i zgromadzonych…

02.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Organ może sprawdzić tytuł prawny do nieruchomości

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów art. 50 i 51 Prawa budowlanego (tzw.postępowaniu naprawczym) nie można zobowiązać inwestora do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlanego. Nie oznacza to jednak, że w toku postępowania naprawczego…

31.07.2016

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Dopuszczalność zawarcia przez zarząd umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez zgody zgromadzenia wspólników wyrażonej na podstawie art. 229 KSH

W art. 229 KSH mowa jest o umowie o nabycie nieruchomości, a nie o umowie zobowiązującej do zawarcia umowy o nabycie nieruchomości, jaką jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji wymóg istnienia uchwały wspólników…

19.07.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Wezwanie do uiszczenia wpisu

NSA Fikcja doręczenia może być zastosowana przez sąd jedynie pod warunkiem ścisłego przestrzegania przez operatora publicznego przepisów o doręczeniach. Wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść strony. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu…