02.11.2016

The Acquisition and Leveraged Finance Review, mec. Tomasz Kański, mec. Borys Sawicki

The Acquisition and Leveraged Finance Review – Third Edition

Zapraszamy do zapoznania się z trzecą edycją publikacji “The Acquisition and Leveraged Finance Review”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Tomasz Kański – Partner w SK&S oraz mec. Borys Sawicki. Pobierz…

31.10.2016

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o. z powodu sprzeczności z umową spółki

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z o.o. z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uchylenia tej uchwały (art. 249 § 1 KSH). Uchwała SN z 10.3.2016 r., III CZP 1/16 Powód…

21.10.2016

Rzeczpospolita, opinia Jacka Sińskiego

Wyborowa kontra Poznań. Idzie o 100 milionów złotych

Odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przedawnia się po dziesięciu latach, niezależnie od tego, czy żąda go Kowalski czy firma. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla tych, co ponieśli szkodę w związku…

18.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Za nielegalne przystąpienie do użytkowania ukarać można nie tylko inwestora

NSA Zasadą jest, że karę z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego (art.54 i 55) nałożyć można na inwestora. Jest tak dlatego, że to na inwestorze ciąży odpowiedzialność materialna i formalna za budowę….

13.10.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Po uchwale Sądu Najwyższego: czy za jedną szkodę będą dwie rekompensaty

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie i za dyskryminację przy wypowiedzeniu to zdaniem SN dwie odrębne sprawy. Pojawia się więc pytanie, czy pracownik może żądać obydwu. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego…

11.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Metodę szacowania nieruchomości wybiera rzeczoznawca

NSA Jeśli nieruchomość przeznaczona pod inwestycję drogową została wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako droga, brak jest podstaw prawnych, by za podobne do wycenianej przyjmować nieruchomości o innym…

11.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Brak pozwolenia na rozbudowę może skutkować nakazem rozbiórki

 Roboty budowlane polegające na wykonaniu ścian murowanych i przeszklonych oraz szklanego zadaszenia, w wyniku których powstaje nowe pomieszczenie użytkowe w istniejącym budynku, stanowią rozbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6…

06.10.2016

Rzeczpospolita, opinia Jakuba Urbanowicza

Nie proś o ugodę, gdy wiesz, że do niej nie dojdzie

Wyrok:  Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia, jeśli jest czynnością pozorną i nie zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia. Sąd, sprawdzając, czy roszczenie się nie przedawniło, powinien stwierdzić, czy czynności podejmowane przez strony…

06.10.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Brak informacji o dłuższym okresie wypowiedzenia nie oznacza jego skrócenia

W listopadzie 2015 r. pracodawca zawarł z pracownikiem dwuletnią umowę terminową, w której została umieszczona klauzula o dwutygodniowym ą ę ą okresie wypowiedzenia. Nieświadomy zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego…

04.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Organ odwoławczy może zlecić analizę urbanistyczną

NSA  Odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przez organ I instancji nie oznacza automatycznie, że organ II instancji nie może wydać decyzji reformatoryjnej, w której ustali warunki zabudowy i zagospodarowania. Nie istnieje bowiem przepis…