10.02.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Utrata statusu akcjonariusza mniejszościowego

Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w zw. z art. 417…

10.02.2017

artykuł Łukasza Zalewskiego w Dzienniku Gazeta Prawna, komentarz Sławomira Łuczaka

Bubel czy śmiertelne zagrożenie dla restrukturyzacji

Z punktu widzenia praktyka upadłościowego można spodziewać się, że sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne przyjmą interpretację chroniącą proces restrukturyzacji, bo taki mają obowiązek i wynika to wprost z treści ustawy. Stosowaniem przepisów…

07.02.2017

Rzeczpospolita, Komentarz: Tomasz Duchniak

Można realizować inwestycję nie będąc właścicielem gruntu

PROCEDURY: Prawo spółdzielni mieszkaniowej do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zmierzające do budowy przyłącza wodociągowego może wynikać z łączącego spółdzielnię oraz właściciela terenu „nienazwanego stosunku zobowiązaniowego”. Przy wykładni przepisu art….

07.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, Autor: Emilia Świętochowska, Komentarz: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Bankowcy zweryfikują oszustów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Procedury: Firmy z sektora finansowego będą mogły bez przeszkód żądać od kandydatów do pracy informacji o ich przeszłości kryminalnej – Rzeczywiście pracujemy nad tym zagadnieniem – potwierdza DGP Paweł Nowak z Ministerstwa…

03.02.2017

Puls Biznesu, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Koniec anonimowości akcji

Posiadacze tzw. akcji na okaziciela będą ujawniani w rejestrze. To element rządowej walki z praniem brudnych pieniędzy Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Jej celem jest…

02.02.2017

International Law Office, Karolina Kanclerz, Katarzyna Pikiewicz

Supreme Court issues landmark ruling regarding claims for termination on discriminatory grounds

Karolina Kanclerz i Katarzyna Pikiewicz autorkami publikacji “Supreme Court issues landmark ruling regarding claims for termination on discriminatory grounds” wydanej przez International Law Office. Pobierz rozdział w wersji…

02.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Filipa Sodulskiego

Prawdy i mity o stawce godzinowej

Nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), wprowadzająca gwarancję minimalnego wynagrodzenia przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje…

31.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Rada przy uchwalaniu planu jest związana ustaleniami studium

SAMORZĄD: Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić uszczegółowienie zapisów zawartych w studium i nie może prowadzić do zmiany kierunków zagospodarowania. Zmiana przeznaczenia terenów w planie miejscowym (nawet jeżeli polega na zamianie podstawowego…

26.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Czy można samodzielnie uchylać regulaminy? Zdania są podzielone

Gdy zatrudnienie u pracodawcy spadnie poniżej 50 pracowników, może on zlikwidować akty prawa wewnątrz firmowego dotyczące wynagrodzeń i pracy. Niekoniecznie jednak samodzielnie. Będzie musiał współdziałać ze związkami zawodowymi. Co…

24.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Obowiązkowa ekspertyza w postępowaniu naprawczym

NSA: Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych…