28.09.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Uchwały nieistniejące a uchwały sprzeczne z prawem

Uchwały nieistniejące różnią się od uchwał sprzecznych z prawem tym, że z uwagi na swój drastyczny, krańcowy stopień wadliwości nie wywołują żadnych skutków prawnych ab initio. Uchwała dotknięta tak znacznym stopniem wadliwości…

26.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Organ zawiesza postępowanie i czeka na rozstrzygnięcie sądu

PROCEDURY: Jeżeli dokonanie prawidłowej oceny ważności decyzji administracyjnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu wyroku w sprawie wcześniej wydanej decyzji, która dla rozstrzygnięcia ma znaczenie prejudycjalne, to organ administracji publicznej…

20.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Konsekwencje nieważności pozwolenia na budowę

ORZECZNICTWO: Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydane dla tej samej inwestycji pozostają ze sobą w ścisłym prawnym związku. Wydane zostały bowiem w ramach jednego ciągu zdarzeń prawnych dotyczących…

12.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Postępowanie nieważnościowe ma tylko wyeliminować wadliwe decyzje

ORZECZNICTWO: W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ administracji nie orzeka co do istoty sprawy rozstrzygniętej w decyzji w postępowaniu zwykłym i nie jest uprawniony do ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Również wystąpienie…

07.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Zewnętrzna służba bhp nie dla dużych firm

OBOWIĄZKI: Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Jest to ryzykowne w przypadku firm z większym stanem zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym…

05.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Organ nałoży obowiązek bez ustalania prawa do nieruchomości

NSA: W toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych organ nadzoru może żądać od inwestora oceny technicznej lub ekspertyzy wykonanych robót. I nie musi ustalać, czy podmiot obciążony tym obowiązkiem posiada…

29.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie wolno ograniczać oświetlenia w budynkach wielomieszkaniowych

NSA: Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakazują użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań. Ponadto przepisy te dopuszczają zainstalowanie…

22.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

WSA: korespondencji mailowej nie można uznać za prowadzenie negocjacji

PROCEDURY: Bezskuteczne wyznaczenie organowi ostatecznego terminu przeprowadzenia negocjacji w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość nie wystarcza do uznania, że negocjacje się zakończyły. Tym samym nie jest spełniony warunek wszczęcia postępowania administracyjnego…

17.08.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN z 5.2.2016 r., II…

01.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

ORZECZNICTWO: W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zapewnić społeczeństwu możliwość złożenia, w ustawowo określonym terminie, uwag i wniosków….