16.11.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Program „Za życiem” to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Projektowane przepisy mają pozwolić rodzicom dzieci niepełnosprawnych na bardziej elastyczną pracę. Są jednak wątpliwości, czy i jak będą musieli udowadniać sytuację rodzinną i zdrowotną. Z pełną wersją artykułu można zapoznać…

14.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Sformułowanie „co najmniej” oznacza minimalne odległości

Orzecznictwo NSA Rada gminy może określić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego większe minimalne odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni niż odległości określone w ustawie o drogach publicznych. W konsekwencji, organ…

07.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Kiedy organ musi udzielić informacji

ORZECZNICTWO Wniosek o informację publiczną może być sformułowany na tle konkretnej sprawy indywidualnej. Nie oznacza to, że jest on wnioskiem w sprawie prywatnej, jeśli dotyczy działania organu władzy publicznej i służy…

02.11.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację jej majątku

Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej automatycznego rozwiązania, lecz stanowi jedynie podstawę do wszczęcia postępowania likwidacyjnego. W przypadku upadłości spółki, jej rozwiązanie następuje dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego…

31.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kiedy organ odmówi ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

ORZECZENIE: W przypadku, gdy przed organem nadzoru budowlanego toczy się postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wykonanego samowolnie, a w innym, toczącym się równolegle postępowaniu ten sam inwestor ubiega się o uzyskanie…

26.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Po wyrokach TSUE są pytania o odprawy

Trybunał: Wypowiadając warunki płacy na niekorzyść zatrudnionych, pracodawca powinien wdrożyć procedurę zwolnień grupowych. Firmy: Czy to oznacza, że teraz trzeba wypłacać odprawy? Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio dwa, niezwykle…

24.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Prawo do rekompensaty także dla spadkobiercy, który wniosku nie złożył

Orzecznictwo NSA Terminowe złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich…

17.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki, ale na podstawie innego przepisu

ORZECZENIE: Jeśli postępowanie administracyjne dotyczy tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego pomimo zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, to organ nadzoru budowlanego winien wydać nakaz rozbiórki tego obiektu na podstawie…

10.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Złożenie wniosku przez jednego współwłaściciela nie oznacza, że pozostali dochowali terminu

ORZECZNICTWO: Żaden z byłych współwłaścicieli nie może działać na rzecz pozostałych ani ich reprezentować, chyba, że przepis szczególny przewidywałby taką możliwość lub udzielone byłoby skuteczne pełnomocnictwo. Złożenie wniosku o wypłatę…

05.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Odrabianie prywatnych wyjść dzieli i ekspertów, i urzędy

Stanowisko MRPIPS (wyciąg) Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) czas…