12.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Postępowanie nieważnościowe ma tylko wyeliminować wadliwe decyzje

ORZECZNICTWO: W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ administracji nie orzeka co do istoty sprawy rozstrzygniętej w decyzji w postępowaniu zwykłym i nie jest uprawniony do ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Również wystąpienie…

07.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Zewnętrzna służba bhp nie dla dużych firm

OBOWIĄZKI: Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Jest to ryzykowne w przypadku firm z większym stanem zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym…

05.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Organ nałoży obowiązek bez ustalania prawa do nieruchomości

NSA: W toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych organ nadzoru może żądać od inwestora oceny technicznej lub ekspertyzy wykonanych robót. I nie musi ustalać, czy podmiot obciążony tym obowiązkiem posiada…

29.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie wolno ograniczać oświetlenia w budynkach wielomieszkaniowych

NSA: Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakazują użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań. Ponadto przepisy te dopuszczają zainstalowanie…

22.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

WSA: korespondencji mailowej nie można uznać za prowadzenie negocjacji

PROCEDURY: Bezskuteczne wyznaczenie organowi ostatecznego terminu przeprowadzenia negocjacji w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość nie wystarcza do uznania, że negocjacje się zakończyły. Tym samym nie jest spełniony warunek wszczęcia postępowania administracyjnego…

17.08.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN z 5.2.2016 r., II…

01.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

ORZECZNICTWO: W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zapewnić społeczeństwu możliwość złożenia, w ustawowo określonym terminie, uwag i wniosków….

25.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wybór pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny sposób na środowisko

ORZECZNICTWO: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składany w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien zawierać m.in.opis trzech wariantów przedsięwzięcia: proponowanego przez inwestora, racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz racjonalnego…

18.07.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce

W przypadku złożenia spółce oświadczenia woli pod wpływem błędu lub podstępu jej wspólnika, istnieje możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia na podstawie art. 88 § 1 KC w zw….

11.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąsiad stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę

ORZECZNICTWO: Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłącznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od naruszenia ich interesu prawnego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przymiot strony…