31.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kiedy organ odmówi ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

ORZECZENIE: W przypadku, gdy przed organem nadzoru budowlanego toczy się postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wykonanego samowolnie, a w innym, toczącym się równolegle postępowaniu ten sam inwestor ubiega się o uzyskanie…

26.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Po wyrokach TSUE są pytania o odprawy

Trybunał: Wypowiadając warunki płacy na niekorzyść zatrudnionych, pracodawca powinien wdrożyć procedurę zwolnień grupowych. Firmy: Czy to oznacza, że teraz trzeba wypłacać odprawy? Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio dwa, niezwykle…

24.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Prawo do rekompensaty także dla spadkobiercy, który wniosku nie złożył

Orzecznictwo NSA Terminowe złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich…

17.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki, ale na podstawie innego przepisu

ORZECZENIE: Jeśli postępowanie administracyjne dotyczy tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego pomimo zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, to organ nadzoru budowlanego winien wydać nakaz rozbiórki tego obiektu na podstawie…

10.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Złożenie wniosku przez jednego współwłaściciela nie oznacza, że pozostali dochowali terminu

ORZECZNICTWO: Żaden z byłych współwłaścicieli nie może działać na rzecz pozostałych ani ich reprezentować, chyba, że przepis szczególny przewidywałby taką możliwość lub udzielone byłoby skuteczne pełnomocnictwo. Złożenie wniosku o wypłatę…

05.10.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Odrabianie prywatnych wyjść dzieli i ekspertów, i urzędy

Stanowisko MRPIPS (wyciąg) Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) czas…

03.10.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Budowa na nieruchomości innej niż oznaczona w zezwoleniu, to samowola

ORZECZNICTWO: Jeśli w toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych okaże się, że zostały one wykonane na innej nieruchomości niż objęta pozwoleniem na budowę, może to oznaczać konieczność zmiany kwalifikacji…

28.09.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Uchwały nieistniejące a uchwały sprzeczne z prawem

Uchwały nieistniejące różnią się od uchwał sprzecznych z prawem tym, że z uwagi na swój drastyczny, krańcowy stopień wadliwości nie wywołują żadnych skutków prawnych ab initio. Uchwała dotknięta tak znacznym stopniem wadliwości…

26.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Organ zawiesza postępowanie i czeka na rozstrzygnięcie sądu

PROCEDURY: Jeżeli dokonanie prawidłowej oceny ważności decyzji administracyjnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu wyroku w sprawie wcześniej wydanej decyzji, która dla rozstrzygnięcia ma znaczenie prejudycjalne, to organ administracji publicznej…

20.09.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Konsekwencje nieważności pozwolenia na budowę

ORZECZNICTWO: Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydane dla tej samej inwestycji pozostają ze sobą w ścisłym prawnym związku. Wydane zostały bowiem w ramach jednego ciągu zdarzeń prawnych dotyczących…