17.08.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Powstanie akcji jako papieru wartościowego

Zgodnie z tzw. „teorią umowną”, akcja jako papier wartościowy powstaje w momencie wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji w wykonaniu umowy zawartej między akcjonariuszem a spółką. Wyrok SN z 5.2.2016 r., II…

01.08.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

ORZECZNICTWO: W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zapewnić społeczeństwu możliwość złożenia, w ustawowo określonym terminie, uwag i wniosków….

25.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wybór pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny sposób na środowisko

ORZECZNICTWO: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składany w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien zawierać m.in.opis trzech wariantów przedsięwzięcia: proponowanego przez inwestora, racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz racjonalnego…

18.07.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce

W przypadku złożenia spółce oświadczenia woli pod wpływem błędu lub podstępu jej wspólnika, istnieje możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia na podstawie art. 88 § 1 KC w zw….

11.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąsiad stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę

ORZECZNICTWO: Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłącznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od naruszenia ich interesu prawnego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przymiot strony…

06.07.2017

Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 6. edycji “The Private Equity Review”

Miło nam poinformować, że autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – 6th Edition”, wydanej przez Law Business Research Ltd. są Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański, Borys Sawicki,  Mateusz…

06.07.2017

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Odchodzący z Krajowej Administracji Skarbowej bez kodeksowych przywilejów, ale i nakazów.

Przed wygaśnięciem stosunku pracy nie skorzystają z uprawnień przysługujących w okresie wypowiedzenia. Z kolei pracodawca nie zmusi ich do pójścia na urlop, ale wypłaci ekwiwalent. Osoby, które do 31 maja 2017 r. nie otrzymały propozycji pracy…

04.07.2017

Mateusz Blocher

Monitor Prawa Bankowego 6/2017

W ostatnim wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się nowa publikacja Mateusza Blocher, pt. „Działalność powiernicza jako prowadzenie rachunków dla niektórych państwowych papierów wartościowych”

04.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kara tylko dla tego współinwestora, który dopuścił się przewinienia

ORZECZNICTWO: W przypadku, gdy inwestorów robót budowlanych jest kilku, a tylko jeden z nich przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego nielegalnie, tzn. bez uprzedniego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wówczas zasadne jest wymierzenie kary pieniężnej…

29.06.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Filip Sodulski

Kiedy po przejściu zakładu pracy trzeba stosować układ zbiorowy w późniejszym brzmieniu

Zasada, że wersja porozumienia z dnia transferu wiąże pracowników i pracodawcę przez rok, nie działa, gdy z czasem zostanie wynegocjowane nowe. Przy czym musi ono dla załogi być korzystniejsze. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości…