12.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Adrian Ciesielski

Nie dajmy się „wyleczyć” z konkurencji

Szpital może korzystniej kupić potrzebne leki, bez uszczerbku dla dobra pacjentów, jeśli prowadzi postępowania z zachowaniem konkurencji i bierze pod uwagę ochronę patentową – pisze ekspert. Obecnie toczy się…

10.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Należy precyzyjne oznaczyć zakres rozbiórki i ją wykonać

Decyzja o nakazie rozbiórki części obiektu budowlanego nie jest niewykonalna tylko dlatego, że wykonanie rozbiórki wymagałoby znacznych nakładów finansowych lub też spowodowałoby inne niekorzystne skutki ekonomiczne dla adresata decyzji….

09.04.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Stanisław Gordziałkowski

Otrzymanie akcji to nie zawsze przychód pracownika

Brak spełnienia warunków ustawowych dla programów akcjonariatu pracowniczego obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. nie oznacza, że pracownik uzyskuje przychód podatkowy – uważa Stanisław Gordziałkowski, adwokat, doradca podatkowy,…

03.04.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników na podstawie art. 189 KPC

Zastosowanie art. 189 KPC jest wyłączone nie tylko wobec osób wymienionych w art. 250 KSH, ale także wobec wszystkich innych osób, nawet gdyby miały one interes prawny do wniesienia powództwa ustalającego….

03.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Tylko projekt całego zamierzenia budowlanego pozwala na weryfikację spełnienia kryteriów

W przypadku etapowania inwestycji kwestie związane z zagospodarowaniem terenu powinny zostać rozstrzygnięte w ramach postępowania, którego przedmiotem jest pierwszy z etapów. Z tego względu inwestor jest obowiązany dołączyć projekt zagospodarowania terenu…

Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2018

Projekty Kodeksów pracy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy W marcu 2018 r. Komisja kodyfikacyjna zakończyła prace nad projektami nowych kodeksów prawa pracy, tj. Kodeksu pracy (obejmującego indywidualne prawo…

27.03.2018

Rzeczpospolita, komentarz: Piotr Andrzejak

Podzielone zdania o split payment

Nowe przepisy nie zaszkodzą branży budowlanej – twierdzi resort finansów. Praktycy wskazują: będzie problem z rachunkami powierniczymi. Wejście w życie systemu podzielonej płatności nie będzie miało żadnego wpływu na już…

27.03.2018

Rzeczpospolita, Tomasz Duchniak

Jeśli postanowienie jest w mocy, organy są nim związane

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla określonej inwestycji nie staje się bezprzedmiotowa, jeżeli na jej podstawie inwestor może nadal ubiegać się o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Takie wnioski wynikają z wyroku…

21.03.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Stanisław Gordziałkowski

Zakup od oszusta nie zawsze wykluczy odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 14 marca 2018 r. (sygn. I SA/Ke 21/18) nie zgodził się z rygorystycznym stanowiskiem organów podatkowych pozbawiającym podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego z uwagi…

20.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Musi istnieć związek między podstawą wznowienia a treścią decyzji

Nieprawidłowa realizacja inwestycji nie może stanowić skutecznej podstawy wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok zapadł 15 lutego 2018…