12.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Nie wolno pominąć przyłącza do sieci

Projekt budowlany dotyczący obiektu budowlanego, na realizację którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, powinien obejmować także te elementy, których odrębna realizacja nie wymagałaby takiego pozwolenia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny…

05.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Gdy zgłoszenie stanie się bezprzedmiotowe, postępowanie należy umorzyć

W przypadku, gdy inwestor zgłosi zamiar wybudowania obiektu budowlanego, lecz przystąpi do jego budowy przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia, wówczas staje się ono bezprzedmiotowe. Takie wnioski wynikają z wyroku Naczelnego…

29.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Przesyłkę można wydać domownikowi, po złożeniu przez niego oświadczenia

Doręczenie zastępcze pisma dorosłemu domownikowi w placówce pocztowej jest skuteczne tylko, jeżeli osoba ta złoży na piśmie oświadczenie o zamieszkiwaniu razem z adresatem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok…

28.05.2018

Monitor Prawniczy 9/2018, autor: dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR

W najnowszym wydaniu Monitora Prawniczego ukazała się publikacja pt. „Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR”, autorstwa dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia,…

Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 7. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 7”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski. Pobierz rozdziały…

22.05.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zakres kognicji sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa

Sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.; dalej jako: KRSU)…

22.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jakie wskaźniki uwzględnić w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, przesądza treść planu miejscowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W przypadku przekroczenia przez działalność zakładu…

18.05.2018

The Legal 500 & The In-House Lawyer, Dr Marcin Olechowski, Mikołaj Sowiński, Agata Szeliga

Why Poland became a key part of Europe’s fintech scene – and what comes next

Artykuł dostępny w języku angielskim: PDF

15.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąd może (ale nie musi) przeprowadzić dowody uzupełniające

Tak zwany wariant zerowy polegający na rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia nie stanowi wariantu alternatywnego, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –…