Kancelaria SK&S w orzeczeniach kluczowych dla sektora meblarskiego

01.10.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzje Urzędu Patentowego RP unieważniające prawa z rejestracji wzorów przemysłowych łóżek piętrowych.

Orzeczenia WSA w Warszawie to kolejny etap wielowątkowego sporu pomiędzy producentami mebli dotyczące wzornictwa piętrowych łóżek.

Postępowania w sprawie unieważnienia wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP zakończyły się stwierdzeniem unieważnienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych z powodu braku indywidualnego charakteru wzorów. Prawnicy SK&S reprezentowali w tych postępowaniach wnioskodawcę.

W swoich rozstrzygnięciach, zarówno Urząd Patentowy, jak też WSA w Warszawie poruszyły kilka istotnych wątków dotyczących postępowania z zakresu własności przemysłowej. Przede wszystkim uznały wiarygodność dowodów z wydruków stron internetowych (serwisy archiwizujące aukcje Allegro oraz archiwizujące strony internetowe jako takie – np. Wayback Machine). Na tej podstawie, w zestawieniu z innymi dowodami, ustaliły, że wzory przemysłowe stanowiące przedmiot sporu pozbawione są przymiotu indywidualnego charakteru – wzory wywołujące tożsame ogólne wrażenie zostały bowiem wcześniej ujawnione do publicznej wiadomości m.in. w sieci Internet. Właściciel wzorów argumentował, że nie można zakładać, iż w dacie archiwizacji strona internetowa rzeczywiście wyglądała tak, jak w archiwizowanej wersji. Sąd nie zgodził się z tak sformułowanym argumentem. W dobie handlu elektronicznego nie można ignorować dowodów pochodzących z sieci Internet – w skrajnych przypadkach w ogóle uniemożliwiałoby to unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych, np. w sytuacji prowadzenia handlu wyłącznie w kanałach elektronicznych.

Sąd odniósł się również do możliwości przedłużania – jednostronnym działaniem strony postępowania – terminów prekluzyjnych wyznaczonych przez Urząd Patentowy do złożenia dokumentów. WSA potwierdził, że skorzystanie przez organ z instytucji terminu prekluzyjnego (art. 2553§5 ustawy Prawo własności przemysłowej) uniemożliwia stronom postępowania składania wniosków dowodowych po upływie wyznaczonego terminu; termin prekluzyjny nie podlega bowiem przedłużeniu o kolejne dwa miesiące w trybie art. 242 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Powyższe orzeczenia zapadły w kontekście szerszego sporu między producentami mebli. Wcześniej, w przełomowym wyroku z 18 lutego 2016 r., sygn. II CSK 282/15, Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji prawników SK&S i potwierdził, że w przypadku, gdy sąd rozpatrujący sprawę o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ma wątpliwości co do zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, powinien zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji tego wzoru. Tak też uczynił Sąd Apelacyjny w Warszawie w przedmiotowym sporze. Prawnicy SK&S również z sukcesem reprezentowali tego samego producenta mebli w postępowaniu o naruszenie wzoru wspólnotowego, w którym zapadło prawomocne orzeczenie oddalające roszenia z tytułu rzekomego naruszenia i unieważniające wzór wspólnotowy stanowiący podstawę roszczeń.

Wyroki WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r., VI SA/Wa 390/18 oraz VI SA/Wa 391/18.

W powyższych postępowaniach obsługą w ramach SK&S kierował mec. Jacek Myszko, radca prawny, senior counsel; w skład zespołu weszli również Maciej Zwoliński, radca prawny, senior counsel, Karol Gajek, rzecznik patentowy oraz Mateusz Żuk, associate.