Przemysł farmaceutyczny i ochrona zdrowia

BRANŻA: Przemysł farmaceutyczny i ochrona zdrowia

W naszym zespole doradców prawnych dla klientów z branży „Life Sciences” działają specjaliści   prawa farmaceutycznego i wyrobów medycznych, prawa żywnościowego, własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych, prawa konstytucyjnego i antymonopolowego, a jeżeli  dana sprawa tego wymaga, to współpracują z nami inni nasi koledzy z kancelarii.  Zajmując się od lat tym interdyscyplinarnym segmentem praktyki, dobrze poznaliśmy biznes klientów i zasady rządzące rynkiem, na którym działają.

Oferujemy pełny zakres usług prawnych:

Wprowadzanie produktów do obrotu, znakowanie produktów, dystrybucja i handel,  reklama i promocja
Od wielu lat wspieramy producentów wyrobów farmaceutycznych, medycznych i kosmetyków, m.in. przy wprowadzaniu produktów do obrotu, reklamie i promocji. Doradzamy producentom żywności, w tym producentom napojów alkoholowych, m.in. w sprawach związanych z oznakowaniem produktów, ograniczeniami dystrybucji i handlu, stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz reklamą i promocją.

Stosowanie przepisów antykorupcyjnych
Doradzamy firmom farmaceutycznym prowadzącym działalność na całym świecie w postępowaniach karnych wynikających z naruszenia przepisów antykorupcyjnych w Polsce oraz w kwestiach wynikających ze stosowania Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) dla spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Zaopatrzenie w leki, hurtowy handel lekami
Prawnicy SK&S wyspecjalizowani w zakresie prawa zamówień publicznych doradzają przy przetargach na dostawy produktów farmaceutycznych do placówek służby zdrowia. Prowadzimy również szkolenia dla szpitali dotyczące organizacji zamówień na leki. Kompleksowo doradzamy hurtowniom farmaceutycznym – od uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności hurtowej, po udział w kontrolach GIF i wsparcie podczas postępowań pokontrolnych. Opracowujemy również umowy z kontrahentami i uczestniczymy w projektowaniu zmian legislacyjnych istotnych dla branży.

Spory sądowe
Prowadzimy spory sądowe o czyny nieuczciwej konkurencji (nieuczciwe naśladownictwo opakowań produktów spożywczych, prowadzenie reklamy sprzecznej z prawem, pasożytnicza konkurencja). Reprezentujemy klientów przed sądami w sporach związanych z naruszeniem patentów, znaków towarowych (również w kontekście importu równoległego) oraz w postępowaniach arbitrażowych.

Wsparcie dla klientów zainteresowanych przebiegiem procesu legislacyjnego
Aktywnie wspieramy krajowe i europejskie organizacje branżowe zainteresowane przebiegiem procesu legislacyjnego, opiniujemy akty prawne i propozycje nowych rozwiązań dla poszczególnych gałęzi przemysłu farmaceutycznego. Występujemy na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Obsługa korporacyjna
Naszych klientów wspieramy także w bieżących sprawach, takich jak zmiany rejestrowe, organizacja zgromadzeń wspólników, reprezentujemy ich przed organami administracyjnymi, a także pomagamy w projektowaniu umów. Wśród projektów realizowanych na rzecz firm farmaceutycznych są także fuzje i przejęcia, restrukturyzacje oraz prywatyzacje.

Piotr Andrzejak
Partner, radca prawny, doradca podatkowy
Jacek Myszko
Partner, radca prawny
dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Partner, radca prawny