Pomoc publiczna

Pierwsze projekty w dziedzinie pomocy publicznej realizowaliśmy jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W ciągu wielu lat aktywności na tym polu wypracowaliśmy unikalne doświadczenie.

Prowadzimy sprawy pomocy publicznej nie tylko przed właściwymi organami w Polsce, ale również przed Komisją Europejską.

W ramach naszej praktyki pomocy publicznej świadczymy m.in. następujące usługi:

 • Pomoc w SSE
  Doradzamy na wszystkich etapach ubiegania się pomoc w specjalnych strefach ekonomicznych – od przygotowania wniosku, przez etap postępowania mającego na celu wydanie decyzji o wsparciu – po etap realizacji i utrzymania projektu. Wspieraliśmy wielu klientów w zmianach zezwoleń strefowych. Reprezentowaliśmy też klientów w postępowaniach o wydanie decyzji o wsparciu na podstawie nowych przepisów.
 • Granty gotówkowe
  Doradzamy klientom, którzy chcieliby lub którzy już korzystają z grantów udzielanych na podstawie Programu Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki na lata 2011-2030. Przygotowujemy wnioski, wyjaśniamy wątpliwości oraz negocjujemy umowy o dofinansowanie. Doradzamy też na etapie zatwierdzania i wykonywania takich umów. Reprezentujemy klienta, który uzyskał najwyższy grant inwestycyjny w historii Programu.
 • Pomoc w zwolnieniach z podatku od nieruchomości
  Doradzamy przy ubieganiu się o zwolnienia z podatku od nieruchomości. Analizujemy projekty lub uchwały dotyczące zwolnień, jak również przygotowujemy wnioski o wsparcie. Razem z naszym zespołem podatkowym wspieramy klientów przy składaniu deklaracji podatkowych dla projektów objętych takim zwolnieniem i ich rozliczaniu.
 • Pomoc z Funduszy Europejskich
  Doradzamy przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich i we wszystkich sprawach obejmujących takie dofinansowanie. Tytułem przykładu, pomagamy klientom przy ocenie kryteriów ubiegania się o pomoc np. relokacji czy efektu zachęty. Na etapie realizacji projektów, wspieramy ich przy udzielaniu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności i przy zmianach projektów. Mamy też duże doświadczenie dotyczące ograniczeń obowiązujących w okresie trwałości, zwłaszcza w kontekście zbywania lub reorganizacji beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie lub projektów objętych dofinansowaniem. | M&A
 • Skargi do KE
  Przygotowujemy skargi do Komisji Europejskiej na pomoc przyznaną niezgodnie z prawem lub wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem lub nieformalne zawiadomienia dotyczące takiej pomocy. Opracowujemy strategie takich postępowań i reprezentujemy klientów przed Komisją Europejską. Z drugiej strony – wspieramy klientów, wobec których toczą się formalne postępowania wyjaśniające lub są nimi zagrożeni.
 • Notyfikacja pomocy do KE
  Wprawdzie po przyjęciu wyłączeń blokowych zmniejszył się zakres spraw wymagających zgłoszenia pomocy do KE, to jednak przy dużych projektach ciągle  jest to konieczne. W ostatnim okresie reprezentowaliśmy inwestora, który uzyskał pierwszą decyzję o zatwierdzeniu inwestycyjnej pomocy publicznej przez KE w Polsce.
 • Opinie prawne
  Przygotowujemy opinie prawne dotyczące wszystkich kwestii związanych z pomocą publiczną, w szczególności, na temat interpretacji i wykonywania umów lub decyzji o udzieleniu pomocy, możliwości uzyskania wsparcia, jego warunków, efektu zachęty, zwrotu pomocy, relokacji projektów czy ich utrzymania.
 • Sprawy sporne
  Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących pomocy publicznej, zarówno przed organami udzielającymi pomocy, jaki i przed organami weryfikującymi np. Najwyższą Izbą Kontroli. Reprezentujemy też klientów przed sądami w przypadku negatywnych decyzji dotyczących pomocy publicznej.
Agata Szeliga
Partner, radca prawny
umów Spotkanie