Newsletter HR | kwiecień 2021 r.

Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej
Od 1 kwietnia 2021 r. ulegną zmianie stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalane według kodu PKD. Zmiana jednak nie obejmie wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowa 42 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki będzie dotyczył jedynie 7 grup działalności, natomiast w przypadku 15 grup efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67%, natomiast najwyższa 3,33%.

Przedsiębiorcy zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz przedsiębiorcy niepodlegający wpisowi do rejestru REGON nie muszą obawiać się zmian, bowiem w ich przypadku ustalona wartość stopy procentowej pozostanie na poziomie 1,67%.

Wzrost składki wypadkowej

Rybactwo, Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja mebli, Transport lotniczy, Działalność pocztowa i kurierska, Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tytoniowych.

Obniżenie składki wypadkowej

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, Pozostałe górnictwo i wydobywanie, Produkcja odzieży, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja metali, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane specjalistyczne, Transport wodny, Wynajem i dzierżawa.

Nowe obowiązki informacyjne zgłoszenie kodu zawodu
Od 16 maja 2021 r. na przedsiębiorców zostanie nałożony dodatkowy obowiązek informacyjny względem ZUS. Zgłaszając pracownika / zleceniobiorcę do ubezpieczenia pracodawcy będą mieli obowiązek wskazania kodu zawodu jaki będzie wykonywał ubezpieczony.

W tym celu zaktualizowane zostaną wzory druków ZUS ZUA i ZUS ZZA. Nowe druki będą zawierały 6-cio cyfrowy kod zawodu, którego podanie będzie obowiązkowe przy zgłaszaniu nowych pracowników i zleceniobiorców.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, zbieranie przez ZUS informacji o zawodzie osób ubezpieczonych będzie wykorzystywane do celów statystycznych. Informacje te posłużą mi.in do analizy przyczyn absencji chorobowych, orzekanego stopnia niezdolności do pracy, poziomu wysokości świadczeń.

Nowy obowiązek informacyjny dotyczy tylko nowych zgłoszeń, tak więc dotychczasowe zgłoszenia do ubezpieczenia nie będą musiały być korygowane.

Ostatni etap wprowadzania PPK
Przypominamy o upływających terminach związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o PPK obowiązuje pozostałe podmioty zatrudniające (zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. mniej niż 20 osób) i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Pozostałe podmioty zatrudniające mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. natomiast umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, na mocy rozporządzeń z dnia 26 marca 2021 r. do 11 kwietnia ograniczono funkcjonowanie żłobków i przedszkoli. W związku z tym, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony do 11 kwietnia. Ze względu na sytuację pandemiczną należy się liczyć z dalszym przedłużaniem okresu zasiłkowego.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane