Legal Alert | Zmiany przepisów w zakresie waloryzacji

24 października 2022 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców („Ustawy”).

Ustawa przewiduje zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych („Pzp”), w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o treść art. 439 ust. 1 Pzp oraz przesłanki zmiany umowy związanej z nadzwyczajną zmianą okoliczności (art. 455 ust. 1 pkt 4).

Zmiana art. 439 Pzp, nakłada na zamawiających obowiązek wprowadzenia do umów o zamówienie publiczne klauzul waloryzacyjnych w przypadku umów na dostawy, usługi i roboty budowalne, które zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zmiany w treści art. 439 ust. 1 Pzp polegają na:

  • objęciu zakresem obowiązkowej waloryzacji umów, których przedmiotem są dostawy;
  • objęciu zakresem obowiązkowej waloryzacji umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy – nie tak jak dotychczas 12 miesięcy.

Ustawodawca w przesłance zmiany umowy zawartej w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, doprecyzował, że nadzwyczajna zmiana okoliczności może skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Zmiany wejdą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia Ustawy.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane