Legal Alert | Projektowane zmiany dla elektrowni wiatrowych

W dniu 19 kwietnia 2021 roku do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została wpisana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy antywiatrakowej) oraz niektórych innych ustaw („Projekt”). Zgodnie z opublikowanymi założeniami, Projekt ma ułatwić realizację inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych przy zachowaniu praw mieszkańców do udziału w procesie tych inwestycji oraz rozwiązać problem budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie tych elektrowni. Potencjalnym skutkiem uchwalenia Projektu może być wzrost liczby inwestycji, które w obecnym stanie prawnym nie mogą zostać zrealizowane.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt nie przewiduje odejścia od zasady lokalizowania farm wiatrowych wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego („MPZP”) z uwzględnieniem zasady 10H tj. zakazem lokalizowania elektrowni, jeżeli
w promieniu równym dziesięciokrotności wysokości elektrowni znajdują się budynki mieszkalne lub formy ochrony przyrody. Zmiana dotyczy natomiast obowiązku sporządzenia lub zmiany MPZP na potrzeby danej elektrowni, gdyż ten obowiązek będzie dotyczył jedynie obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni, a nie jak w obecnym stanie
prawnym – całego obszaru wyznaczonego jako 10H.

Projekt ma wprowadzić również uelastycznienie zasady 10H, poprzez oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych poszczególnym gminom w ramach procedury planistycznej zmiany MPZP, opracowywanej dla nowych elektrowni. W tym zakresie, MPZP będzie mógł określać inną minimalną odległość do najbliższego budynku mieszkalnego przy uwzględnieniu sprecyzowanej w Projekcie tzw. bezwzględnej odległości bezpieczeństwa. Analogicznie, zachowanie bezwzględnej odległości bezpieczeństwa będzie wymagane również dla nowego budynku mieszkalnego
w odniesieniu do istniejącej elektrowni wiatrowej.

Projekt wiążę możliwość uelastycznienia w MPZP ww. zasady 10H, po przeprowadzeniu wydłużonych konsultacji społecznych, których procedura przyjmowania uwag i wyłożenia aktu do publicznego wglądu ma zostać doprecyzowana. Przewiduję się również obowiązek przeprowadzenia dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem mieszkańców, w zakresie określenia granic terenów pod budowę elektrowni wiatrowych na terenie danej gminy.

Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych będzie weryfikowana i określana przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska („RDOŚ”) w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej, na podstawie raportu oddziaływania na środowisko. Projekt ma umożliwiać wydanie szczegółowych przepisów dot. wytycznych dla RDOŚ oraz gmin w zakresie badania i określania oddziaływań elektrowni wiatrowych.

Projekt ma wprowadzić również dodatkowe obowiązki dot. czynności technicznych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji najważniejszych elementów elektrowni. W tym zakresie, Projekt ma wprowadzić obowiązek okresowego certyfikowania firm i pracowników dokonujących serwisu tych elementów technicznych oraz utworzenie rejestru podmiotów uprawnionych do przeprowadzania serwisu.

Planowanym terminem przyjęcia Projektu przez Radę Ministrów jest II kwartał 2021.

GWARANCJA W USTAWIE OFFSHOROWEJ
Istotne zmiany dla realizacji morskich elektrowni wiatrowych wprowadza natomiast projekt Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on przepisy uelastyczniające formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania do wytworzenia w określonym terminie i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej (lub jej części) w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poprzez możliwość ustanowienia tej gwarancji na okres nie krótszy niż dwa lata, pod warunkiem złożenia przez wytwórcę zobowiązania, do jej każdorazowego przedłużania.

W sprawie zapoznania się ze szczegółami planowanych regulacji zapraszamy do kontaktu.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane