Legal Alert | Nowy „Blue Guide” opublikowany!

Pod koniec czerwca Komisja Europejska (KE) opublikowała zaktualizowany dokument „Blue Guide”. Tzw. „Niebieski przewodnik”, wydany po raz pierwszy w 2000 r., ze względu na zawarte w nim wskazówki, stał się kluczowy dla przedsiębiorców z wielu dziedzin.

Celem przewodnika jest zapewnienie lepszego zrozumienia obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów dotyczących produktów regulowanych oraz ich spójnego stosowania w różnych sektorach rynku. Korzystają z niego nie tylko organy państw członkowskich czy specjaliści prawa produktowego, ale także przedsiębiorcy, stowarzyszenia handlowe, organizacje konsumenckie, producentów, importerów czy dystrybutorów, poszukujący informacji o przepisach zapewniających swobodny przepływ produktów na terenie całej Unii.

Aby zachować aktualność, „Blue Guide” był już dwukrotnie dostosowywany do nowych przepisów. Najnowsza wersja bazuje na poprzednich wydaniach, ale uwzględnia również ostatnie zmiany w prawodawstwie, w szczególności przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku.

Zakresem „Blue Guide” objęto wiele grup produktów, m.in. zabawki, wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej oraz produkty nawozowe. Przewodnik nie obejmuje np. żywności.

Jakie wskazówki interpretacyjne zawiera dokument? Są to m.in. wytyczne dotyczące:

  • pojęć takich jak „wprowadzanie do obrotu”, „udostępnienie na rynku”, „oddanie do użytku”;
  • sprzedaży produktów na odległość i przez Internet;
  • obowiązków uczestników łańcucha dostaw (w tym definicje producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora i użytkownika końcowego);
  • identyfikowalności produktów (możliwość prześledzenia historii produktu);
  • oceny zgodności, deklaracji zgodności UE oraz obowiązku oznakowania symbolem „CE”;
  • zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 2019/1020;
  • kontroli prowadzonych przez odpowiednie organy nadzoru rynku.

Szczególny nacisk w dokumencie położono na zasadę swobody przepływu towarów. Klauzula ta zakłada eliminację barier handlowych między państwami członkowskim UE. Co do zasady, państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępnienia na rynku produktu, który spełnia wszystkie postanowienia sektorowego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Pewne wyzwanie stanowią jednak sytuacje, w których
w przypadku jednego produktu konieczne jest uwzględnienie kilku aktów prawnych. Zgodnie z „Blue Guide” „produkt musi być zaprojektowany
i
wyprodukowany zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego
i
musi przejść procedurę oceny zgodności zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa, chyba że przepisy stanowią inaczej”. KE wskazała jednak, że kwestia pokrywania się zakresu paru regulacji może zostać rozwiązana także dzięki zastosowaniu w pierwszej kolejności bardziej szczegółowego unijnego aktu harmonizacyjnego.

Dokument co prawda nie jest prawnie wiążący, niemniej opracowany został po konsultacji z państwami członkowskimi UE, a także Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a zatem powinien mieć w tych krajach zastosowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem

 

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane