Legal Alert | Nowe obowiązki niektórych dostawców usług płatniczych – ewidencjonowanie płatności transgranicznych

15 lutego 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1 („Projekt”). Celem Projektu jest implementacja dyrektywy Rady (UE) z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Co jest celem Projektu?

Projekt zakłada dodanie do ustawy o podatku od towarów i usług nowego rozdziału 2a – Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych. Wśród nich, najważniejszym obowiązkiem niektórych dostawców będzie prowadzenie ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych w postaci elektronicznej za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału świadczy on usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Projekt określa szczegółowe elementy tej ewidencji.

Kiedy mamy do czynienia z płatnością transgraniczną?

Płatność (zdefiniowaną w Projekcie jako transakcję płatniczą lub usługę przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych2) uznaje się za transgraniczną, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego. Projekt wprowadza szczegółowe zasady określania lokalizacji płatnika i odbiorcy poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych rachunków płatniczych IBAN lub kodów identyfikacyjnych BIC instytucji zaangażowanych w świadczenie danej usługi płatniczej.

Kto zostanie objęty nowymi obowiązkami?

Obowiązkami zostaną objęte następujące kategorie dostawców usług płatniczych:

 • banki krajowe;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • instytucje kredytowe i oddziału instytucji kredytowych;
 • instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały instytucji pieniądza elektronicznego;
 • oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych;
 • instytucje płatnicze; oraz
 • SKOK-i oraz Kasa Krajowa.

Projekt nie obejmuje natomiast małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych – co zgodnie z uzasadnieniem Projektu wynika z ograniczenia terytorialnego ich działalności (wniosek
ten jest w naszej ocenie wysoce wątpliwy).

Jakie inne rozwiązania przewiduje Projekt?

Dostawcy usług płatniczych objęci nowymi przepisami będą zobowiązani do przechowywania prowadzonej ewidencji przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych będzie udostępniana na zasadach określonych w art. 24b ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej:

 • państwu członkowskiemu pochodzenia dostawcy usług płatniczych lub przyjmującym państwom członkowskim – gdy dostawca świadczy usługi płatnicze w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie pochodzenia;
 • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) – w przypadku dostawców, dla których państwem członkowskim pochodzenia lub przyjmującym państwem członkowskim jest Rzeczpospolita Polska.

Projekt wprowadza także wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w stosunku do Szefa KAS w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania prowadzonej ewidencji.

Jak możemy pomóc:

 • kompleksowo doradzamy w zakresie usług płatniczych;
 • pomagamy ustalić zakres i sposób realizacji obowiązków raportowych, także w przypadku oddziałów podmiotów zagranicznych;
 • oceniamy transgraniczność” danego rodzaju płatności.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane