Legal Alert | Implementacja wymogów ESG w MiFID II

I. Kluczowe informacje
Przypominamy: 2 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1253 („Rozporządzenie”) zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565, które uzupełnia dyrektywę MiFID II. Zmiany związane są z wprowadzeniem do MiFID zagadnień ESG, tj. zagadnień środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Są one częścią szerszego pakietu obejmującego zmiany do dyrektyw AIFMD, UCITS oraz tzw. dyrektyw ubezpieczeniowych (omówimy je w osobnym alercie).

Wprowadzane zmiany mają uzupełniać obowiązki uczestników rynku finansowego wynikające z rozporządzenia 2019/2088 (tzw. rozporządzenie SFDR) w zakresie informacji ujawnianych przed zawarciem umowy.

II. Kogo dotyczą zmiany?
Adresatami nowych obowiązków są:

  • firmy inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 MiFID II; oraz
  • instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 27 MiFID II, gdy świadczą usługi inwestycyjne lub prowadzą działalność inwestycyjną, a także gdy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.

(dalej „Podmioty Zobowiązane”).

III. Co się zmienia?
Rozporządzenie zobowiązuje Podmioty Zobowiązane do ustalania preferencji klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a następnie do uwzględniania tych preferencji w procesie decyzyjnym i w ramach doradztwa inwestycyjnego.

Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju oznaczają wybór klienta (lub potencjalnego klienta) dotyczący tego, czy – i w jakim zakresie – do jego inwestycji należy włączyć co najmniej jeden z następujących instrumentów finansowych:

a) instrument finansowy, w odniesieniu do którego klient ustala, że określona minimalna część ma zostać zainwestowana w:

  • zrównoważone środowiskowo inwestycje w rozumieniu rozporządzenia 2020/852 (tzw. rozporządzenie o taksonomii) lub
  • zrównoważone inwestycje w rozumieniu rozporządzenia SFDR, albo

b) instrument finansowy, który uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. PAI, principal adverse impacts), w przypadku gdy elementy jakościowe lub ilościowe wskazujące na to uwzględnienie są ustalane przez klienta.

Preferencje klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być również uwzględniane przez Podmioty Zobowiązane w odpowiednich strategiach i procedurach oraz w sprawozdaniach przekazywanych klientom.

Rozporządzenie zakazuje rekomendowania klientom instrumentów finansowych, które nie odpowiadają ich preferencjom w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zakazuje podejmowania decyzji o przystąpieniu do transakcji dotyczących takich instrumentów finansowych.

IV. W czym możemy pomóc?
Wszechstronnie pomagamy Podmiotom Zobowiązanym w dostosowaniu się do obowiązków wynikających z Rozporządzenia, w tym w:

  • weryfikacji lub aktualizacji odpowiednich polityk i procedur w celu zapewnienia ich zgodności z Rozporządzeniem;
  • weryfikacji zawartych umów oraz wzorców umów zawieranych z klientami i dostawcami usług zewnętrznych w zakresie objętym Rozporządzeniem.

Wspieramy Podmioty Zobowiązane w ocenie inwestycji pod kątem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycji zrównoważonych środowiskowo lub zrównoważonych inwestycji, a także w weryfikacji ocen inwestycji już sporządzonych przez sponsora (właściciela) lub na jego zlecenie.

Pomagamy w identyfikacji skutków decyzji lub porad inwestycyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI).

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane