Praktyki w SK&S

Praktyki zawodowe dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III, IV i V rok studiów prawniczych. Praktyki letnie odbywają się od maja do września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny rok akademicki (od października do kwietnia). Oprócz wyróżniającej się współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk jest dyspozycyjność na poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu. Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, a następnie rozmowami indywidualnymi.

Praktyki są prowadzone między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne.

Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław.

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:

  • średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
  • bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
  • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
  • zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
  • umiejętności efektywnej pracy w zespole;
  • predyspozycji organizacyjnych;
  • zaangażowania.

Rekrutacja na praktyki letnie 2018:

Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2018. Przypominamy, że ofertę praktyk kierujemy do studentów III, IV i V roku studiów prawa.

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim i/lub angielskim, wyłącznie pocztą elektroniczną, w formacie pdf na adres: office@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk letnich” w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2018 r.

Testy pisemne odbędą się w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w dwóch terminach do wyboru:

  • 26 marca (poniedziałek), godz. 11:30 – 13:00,
  • 27 marca (wtorek), godz. 11:30 – 13:00.

Studenci, którzy pomyślnie przejdą test pisemny, zostaną zaproszeni na rozmowy indywidualne, które odbędą się w Warszawie oraz w Poznaniu. Rozmowy będą prowadzone w kwietniu 2018 roku. W pierwszej kolejności będziemy zapraszać studentów, którzy zadeklarują gotowość odbycia praktyk w maju i w czerwcu.

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom na przełomie kwietnia i maja.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.